Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam

Naziv
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
102105
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija ponuditi studentima razjašnjenje različitosti brojnih feminizama, razvoj feminizma kao pokreta, prijelaz feminizma u teorije roda te razjašnjenje dva tipa maskulizma: «tvrdi» maskulizam kao oblik muške supremacije i «meki» maskulizam kao pokret komplementaran feminizmu, posvećen borbi za prava muškaraca i razmatranju muškog identiteta. Naglasak kolegija bit će na angloameričkom feminizmu i maskulizmu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: heterogenost feminizma
 2. Prvi feministički val i njegove preteče: John Stuart Mill i H. Taylor; počeci (liberalnog) feminizma J.S. Mill, O podređenosti žena
 3. Mary Wollstonecraft, Obrana ženskih prava (poglavlja 2 i 3) C. Pateman, Ženski nered («Uvod», «Žene, ljubav i smisao za pravdu», «Žene i pristanak»)
 4. Drugi feministički val; liberalni feminizam drugog vala; feminizam jednakosti; dihotomija privatno-javno B. Friedan, The Feminine Mystique
 5. Radikalni feminizam: kulturalistice i libertarijanke; feminizam različitosti; manifest anarhofeminizma (SCUM - „Society for Cutting Up Men“ manifest - Valerie Solanas R. Tong, Radical Feminism A. Dworkin, Uklonite noć; Novi terorizam
 6. Marksistički-socijalistički feminizam
 7. Treći feministički val; 'power feminism' vs. 'victim feminism' S. Gamble, Feminism: its history and cultural context (str. 1-54) E. Klein, The Next Generation
 8. Postmoderni feminizam ili postfeminizam; Ariel Levy, Female Chauvinist Pigs; The Future that Never Happened Brian McNair, Loše djevojke: seksualna transgresija kao feministička strategija
 9. Psihoanalitički feminizam: Jessica Benjamin, Nancy Chodorow, Dorothy Dinnerstein, Juliet Mitchell N. Chodorow, Why Women Mother?
 10. Feminističke disidentice: Camille Paglia, Christine Hoff-Sommers, Ellen Klein C. Paglia, Seks i nasilje ili priroda i umjetnost E. Klein, Is Feminism Dead?
 11. Rodne teorije: dekonstrukcija roda Judith Butler J. Butler, Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta (poglavlja 1 i 2)
 12. Maskulizam, muški identitet i muškost E. Klein, Third Generation: Looking „Back to the Future“ M. Kann, Ongoing Tensions Between Men’s Studies and Women’s Studies MacKinnon, Kenneth, Representing Men, Maleness and Masculinity in the Media (dijelovi)
 13. Meki“ maskulizam kao pokret komplementaran feminizmu: muški identitet između patrijarhata S. Wicks, Misreading Masculinity: Men, Women and Feminism; Manhood in the Mirror: Men, Masculinity and the Media Brian McNair, Jadni muškarci-kriza muškostii feminizma
 14. „Tvrdi“ maskulizam; SCRUFF (Society for Cutting and Ripping Up Feminist Fantasies) manifest Rich Zubaty, What Men Know that Women Don’t (poglavlja 1 i 3) „Tvrdi“ maskulizam na filmu: Magnolia, r. Paul Thomas Anderson
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Opisati povijesni razvoj rodnih teorija, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove
 2. Analizirati tekstove rodnih teorija s obzirom na njihovu pripadnost određenom razdoblju i pravcu
 3. Prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih rodnih teorija
 4. Primijeniti rodnu terminologiju u analizi književnosti, filma i drugih kulturnih fenomena
 5. Samostalno isplanirati, provesti, napisati i prezentirati vlastito istraživanje, sa stajališta rodnih teorija, pojedinih umjetničkih djela te društveno-povijesnih okolnosti njihova nastanka
Metode podučavanja
Kolegij uključuje predavanja (2 sata) koja će biti posvećena suvremenim osvrtima na feminizam i feminizme, ženski identitet, kategorije spola i roda, kao i problemima maskulizma i muškog identiteta. Na seminaru (1 sat) će se čitati i tumačiti djela najvažnijih teoretičara posvećenih prethodno spomenutim problemima. Predavanje je organizirano tako da studenti moraju unaprijed pročitati predviđene tekstove te predavač sažima teze pojedinih tekstova, nakon čega se pristupa kritičkom osvrtu na njih. U taj su proces studenti uključeni svojim pitanjima i komentarima. Na seminaru su studenti podijeljeni u grupe od 6 te na vježbama pristupaju kritičkoj analizi pojedinog teksta.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka od 15 termina kolegija) te redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje predviđenih tekstova). Studenti mogu, također, preuzeti izborne zadatke kao što su: izrada jednog pisanog rada tijekom trajanja kolegija (ukupno 10-15 kartica teksta), pojedinačna ili grupna prezentacija teme, problema ili teksta u samom kolegiju. Ispit se polaže pismeno. Pismeni ispit sastoji se od 5 pitanja koja su napisana na temelju ispitne literature. Ukupna ocjena studentu povećava se ukoliko je preuzeo i uspješno izvršio neki od izbornih zadataka definiranih u programu kolegija. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se na temelju evaluacije na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Butler, Judith, 2000, Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta (poglavlja 1 i 2), Zagreb: Ženska infoteka. Chodorow, Nancy, 1987, „Why Women Mother?“, u The Reproduction of Mothering, The University of California Press. Dworkin, Andrea, 2002, „Uklonite noć“; „Novi terorizam“, u Pisma iz ratnog područja, Zagreb: Ženska infoteka, str. 14-34; 299-325, 366-384. Farrell, Warren, 1993, „The Myth of Male Power“ (poglavlje I), u The Myth of Male Power, Simon & Schuster, str. 27-104. Friedan, Betty, 1992, The Feminine Mystique, Harmondsworth: Penguin, str. 13-70. Gamble, Sarah (prir.), 2001, „Feminism: its history and cultural context“, u The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, London: Routledge, str. 1-54. Kann, Mark E., 2000, „Ongoing Tensions Between Men’s Studies and Women’s Studies“, The Journal of Men’s Studies, Vol. 8. Klein, Ellen R., 2002, „Third Generation: Looking „Back to the Future“; „The Next Generation“; „Is Feminism Dead?“, u Undressing Feminism, St. Paul, MN: Paragon House, str. 105-181. Levy, Ariel, 2005, „Female Chauvinist Pigs“; „The Future that Never Happened“, u Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture, London: Simon & Schuster, str. 46-117. MacKinnon, Kenneth, 2003, Representing Men, Maleness and Masculinity in the Media (poglavlja 1, 2, 3), Arnold Publication. McNair, Brian, 2004, „Jadni muškarci: kriza muškosti“; „Loše djevojke: seksualna transgresija kao feministička strategija“; u Striptiz kultura, Zagreb: Jesenski i Turk, str. 173-188; 223-238. Mill, John Stuart, 2001, Podređenost žena, Zagreb: Jesenski i Turk. Paglia, Camille, 2001, „Seks i nasilje ili priroda i umjetnost“, u Seksualna lica, Zagreb: Ženska infoteka. Pateman, Carole, 1998, Ženski nered: demokracija, feminizam i politička teorija (“Uvod”, poglavlja “Žene, ljubav i smisao za pravdu”, “Žene i pristanak”), Zagreb: Ženska infoteka. Tong, Rosemary P. (prir), 1998, „Radical Feminism“, u Feminist Thought, London: Westview. Wicks, Stephen, 1996, „Misreading Masculinity: Men, Women and Feminism“; „Manhood in the Mirror: Men, Masculinity and the Media", u Warriors and Wildmen: Men, Masculinity and Gender, Bergin & Garvey. Wollstonecraft, Mary, 1999, Obrana ženskih prava (poglavlja 2 i 3), Zagreb: Ženska infoteka. Zubaty, Rich, What Men Know and Women Don’t: How to Love Women without Losing Your Soul (poglavlja I i III), Zubaty Publishing, 2001, str. 66-100; 175-211.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar