Teorije kurikuluma

Naziv
Teorije kurikuluma
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124386
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti trebaju postići teorijska znanja, metodološke sposobnosti, vještine strukturiranja i profesionalne kompetencije izgradnje kurikuluma na različitim stupnjevima, ciklusima, područjima i među predmetnim razinama suvremenog odgoja i škole.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i upoznavanje s kolegijem te pravima i obvezama studenata Uvodni seminar - podjela tema
 2. Povijesni osvrt na pojavu i razvoj kurikuluma te analiza pojmovno-kategorijalnog, terminološkog i jezičnog kurikulumskog aparata. Vrste i teorije kurikuluma
 3. Suvremeni teorijsko-metodološki pristupi istraživanju i izgradnji kurikuluma. Globalne dimenzije kurikuluma
 4. Filozofija, teorije, ideologije i struktura kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum
 5. Društvena i pedagoška polazišta utemeljenja kurikuluma. Skriveni kurikulum teorijska polazišta i praktični obuhvati
 6. Kurikulum kao didaktička inovacija u učenju, odgoju i obrazovanju Međupredmetne kroskurikularne teme 8 članaka na 8 tema Kompetencije za 21. stoljeće
 7. Tehnologije i načini oblikovanja kurikuluma. Školski kurikulum: metodologija, sadržaj, izrada
 8. Globalne dimenzije kurikuluma ahlberg, P. (2012) Lekcije iz Finske. prikaz knjige i usporedba s PISA 2012. istraživanjima
 9. Nacionalni kurikulum. Hudson, B., Meyer, M. A. (eds) (2011) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching in Europe; prikaz odabranih radova
 10. Školski kurikulum i skriveni kurikulum kao 'tajni plan učenja'. udson, B., Meyer, M. A. (eds) (2011) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching in Europe; prikaz odabranih radova
 11. Kurikulum socijalnih kompetencija, znanja, vještina i odnosa u školi. Herzog, W. (2013) Bildungsstandarsd; Eine kritische Einführung. - prikaz
 12. Modeli vrednovanja kurikulumskih ishoda. Završno vrednovanje nastave seminara
 13. Učitelj i suvremeni kurikulum – profesionalne kompetencije, didaktičke inovacije i metodičke prakse.
 14. Kurikulum: otvorena pitanja i dileme
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti i odrediti temeljne pojmove i kategorije kurikulumskih teorija
 2. Interpretirati temeljne pristupe u izradi kurikuluma
 3. Navesti i usporediti temeljne kurikulumske teorije
 4. Razlikovati didaktiku i kurikulum
 5. Metodološki formulirati hodogram izrade kurikuluma
 6. Izabrati kurikulumsku teoriju te na njenim načelima projektirati osnovu za kreiranje kurikuluma
 7. Navesti i kritički analizirati temeljne kurikulumske dokumente u odgojno-obrazovnom sustavu RH
Metode podučavanja
predavanja, seminari, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
formativno i sumativno

Obavezna literatura
 1. Baranović, B. (ur.), (2006), Nacionalni kurikulum za obvezatno obrazovanje u Hrvatskoj. Zagreb: IDIS
 2. Marsh, J.C. (1994), Kurikulum: Temeljni pojmovi. Zagreb: Educa
 3. Schiro, M.S. (2008), Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Los Angeles: Sage Publications
 4. Previšić, V. (ur.), (2007), Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Školska knjiga i Zavod za pedagogiju
 5. Vizek Vidović, V. (2009), Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Zagreb: Filozofski fakultet
Dopunska literatura
 1. Moon, B.(2001). A Guide to the national Curriculum. Oxford, New York:Oxford University Press.
 2. Hameyer, E. /Hrsg./ (1983.). Hdb. der Curriculumforschung, darin: Strukturtheoretische Konzepte
 3. Ornstein, A.C.& Hunkins, F.P. (1998). Curriculum:Fundations, Principies, and Issues. Boston:Allan&Bacon publishers
 4. Schröder, H. (2002.). Lernen, Lehren, Unterricht: lernpsychologische und didaktische Grundlagen. München: Oldenbourg

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar