Teorije odgoja i obrazovanja

Naziv
Teorije odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35972
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta omogućiti studentima navođenje polazišta i bitnih karakteristika teorija odgoja i obrazovanja te kritičko tematiziranje suvremenih problema odgoja i obrazovanja iz perspektive temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza profesorice i studenata. Predstavljanje ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Odnos teorije i prakse u pedagogiji. Filozofska utemeljenja različitih teorijskih pristupa i njihove implikacije za teorije.
 3. Velike teorije i znanstveni koncepti, paradigme i diskurzivni pristupi. Problemi klasifikacije teorija odgoja i obrazovanja.
 4. Normiranje odgojne stvarnosti: normativna pedagogija.
 5. Razumijevanje odgojne stvarnosti: duhovnoznanstvena pedagogija.
 6. Objašnjavanje odgojne stvarnosti: empirijska pedagogija.
 7. Kritika odgojne stvarnosti: kritička teorija društva i kritička pedagogija.
 8. Teorija sustava u pedagogiji.
 9. Konstruiranje odgojne stvarnosti: dva lica (socijalnoga) konstruktivizma.
 10. Suvremene paradigme i pristupi u izgradnji teorija I: postmodernizam – ‘’teorija svega’’.
 11. Prikaz i analiza filma Društvo mrtvih pjesnika (1989.).
 12. Suvremene paradigme i pristupi u izgradnji teorija II: feminističke teorije odgoja i obrazovanja.
 13. Suvremene paradigme i pristupi u izgradnji teorija III: teorijski pluralizam u suvremenoj pedagogiji.
 14. Zaključna razmatranja: imaju li teorije odgoja i obrazovanja praktičnu vrijednost?
 15. Završni ispit.

Ishodi učenja
 1. ­ Navesti polazišta i bitne karakteristike teorija odgoja i obrazovanja.
 2. ­ Razlikovati suvremene i nesuvremene koncepcije odgoja i obrazovanja.
 3. ­ Kritički tematizirati suvremene probleme odgoja i obrazovanja s aspekta temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
 4. ­ Reflektirati različita značenja temeljnih pedagogijskih pojmova u kontekstu pojedinih teorija odgoja i obrazovanja.
 5. ­ Kritički analizirati teorijski pluralizam u pedagogijskoj znanosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno odgovorili zahtjevima ovoga kolegija, studenti moraju zadovoljiti u sljedećim područjima: • pohađanje seminarske nastave • izrada seminarskoga rada • kritički osvrt na knjigu • pismena analiza filma • završni ispit. Svako područje ima unaprijed postavljen prag prolaznosti i broj bodova koji donosi, a završnu ocjenu definira ukupni broj sakupljenih bodova.

Obavezna literatura
 1. Bašić, S. (1998.), Modeli samopoimanja pedagogije. Napredak, 139 (1), 33-43.
 2. Gudjons, H. (1994.), Pedagogija: temeljna znanja. Zagreb: Educa. (27-48)
 3. König, E.; Zedler, P. (1998.), Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. (17-151)
 4. Palekčić, M. (2002.), Tematiziranje odnosa teorija-praksa u pedagogiji. U: Rosić, V. (ur.), Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse: zbornik radova. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 64-82.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar