Teorije svakodnevice

Naziv
Teorije svakodnevice
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118213
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ciljevi kolegija „Teorije svakodnevice“ su definirati i analizirati mikrorazinsku strukturu svakodnevnog života u suvremenom globalnom društvu i objasniti važnost njezina proučavanja u kontekstu životnih uvjeta društvenih aktera. Kolegij pristupa znanstvenom proučavanju fenomena svakidašnjice iz interdisciplinarne perspektive, povezujući u svoj epistemološki opus sociološke, antropološke, filozofske, povijesne, lingvističke i ostale srodne humanističke i društveno znanstvene discipline s ciljem uspoređivanja i kritičkog promišljanja mjesta, uloge i značaja karakterističnih pojavnosti svakodnevnog života u socijalnoj konstrukciji realnosti. Namjera je kolegija objasniti neke od glavnih teorijskih i analitičkih pristupa proučavanju fenomena svakodnevnog života, osposobiti studente/studentice za definiranje i kritičku analizu socijalnih pojavnosti, zakonitosti, rituala i rutina koje konstruiraju realnost društvene svakodnevice i problemski ih približiti ključnom analitičkom pitanju u tom kontekstu: kako se znanstveno relevantno suočiti s najširom paletom naših svakidašnjih aktivnosti?
Sadržaj
 1. prikaz široke palete praksi, institucija, odnosa, životnih uvjeta, rituala i ideologija u svakodnevnom životu svakodnevnog života
 2. političko-ekonomski aspekti svakodnevnog života
 3. makro teorije svakodnevice (Lefebvre, Heller, Debord...)
 4. mikro teorije svakodnevice (Simmel, simbolički interakcionizam, etnometodologija...)
 5. integrativni pristupi sociologiji svakodnevnog života (Bourdieu)

Ishodi učenja
 1. stjecanje analitičkih uvida u svakodnevne mikrosvjetove, društvene i kulturne habituse osobnog i kolektivnog svijeta
 2. upoznavanje s nizom teorija, koncepata i problemskih aspekata široke palete pristupa fenomenima svakodnevnog života iz interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti
Metode podučavanja
Kolegij „Teorije svakodnevice“ realizirat će se putem predavanja (uz korištenje power point prezentacija, video i audio snimaka, filmskog materijala) i seminara (čitanje i zajednička analiza redovitih tjednih seminarskih tekstova).
Metode ocjenjivanja
Kolokviji (dva): 60% (2 X 30%) od konačne ocjene. Usmeni ispit: 30% od konač ne ocjene. Aktivnost u nastavi: 10% od konačne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Michael E. Gardiner , Critiques of Everyday Lif e , Routledge, London & New York, 2000
 2. Ben Highmore , Everyday Life and Cultural Theory , Routledge, London & New York, 2002.
Dopunska literatura
 1. Ivana Spasić, Sociologije svakodnevnog života , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
 2. Roch Sulima , Antropologija svakodnevice , Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.
 3. Inga Tomić - Koludrović, A nči Leburić , Sociologija životnog stila , Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002. Prvi dio knjige: “Sociologija životnog stila: Mikro - makro pristup”, str. 9 - 194.
 4. Don Slater , Consumer Culture & Modernity , Polity Press, UK & USA, 1997.
 5. 5 Arjun Appad urai , Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization , University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij