Terenska nastava

Cilj
Cilj terenske nastave je omogućiti da studenti nastave razvijati terenske kompetencije i savladavati tehnike arheološkog iskopavanja te vođenja suvremene terenske dokumentacije, kao i da studenti mogu primijeniti stečena teorijska znanja u praktičnom radu.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
  2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
  3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
  4. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
  5. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
  6. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
  7. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
Metode podučavanja
Terenska nastava. Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij