Turska Hrvatska

Naziv
Turska Hrvatska
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
52625
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa strukturama, procesima i fenomenima ranonovovjekovne povijesti hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskoga Carstva u širem regionalnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod: objašnjenje načina rada, obrazloženje odabira tema i koncepcije predavanja.
 2. Pregled relevantne historiografije.
 3. Osmanska osvajanja i upravna podjela. Tipologija prostorne organizacije.
 4. Turska krajina: neujednačenost ustroja i izostanak teritorijalizacije.
 5. Turska krajina: panonski i dinarski prostor.
 6. Vlasi: konstante i varijable.
 7. Migracije.
 8. Islamizacija, uzroci, interpretacije.
 9. Položaj kršćanskih crkava.
 10. Društvene strukture i gospodarstvo.
 11. Gradovi, trgovina i obrti.
 12. Grad sa svim funkcijama: turska Požega.
 13. Grad kao prometni i poslovni centar: turski Osijek.
 14. Dinamika društvenih konflikata. Osamnaesto stoljeće u Bosni.
 15. Zaključci.

Ishodi učenja
 1. Upoznati relevantnu historiografiju
 2. Shvatiti hrvatske novovjekovne integracijske procese u kontekstu "turskih ratova"
 3. Razumjeti značaj institucija osmanske države
 4. Upoznati međuzavisnost utjecaja "odozgo" i "odozdo" u uspostavi i transformaciji osmanske vladabine na hrvatskim prostorima
Metode podučavanja
Predavanja s korištenjem Power Point prezentacija i video materijala.
Metode ocjenjivanja
Student može dobiti potpise i ocjenu ako sakupi sve tražene bodove (vidi rubriku ECTS-bodovi). Ukupna ocjena formira se na osnovu ocjene rada u nastavi te na osnovu pismenog ispita u omjeru 50:50%. Pismeni ispit znanja izvodi se na kraju semestra, u predviđenim ispitnim rokovima. Pitanja za ispit znanja bit će koncipirana na osnovu ispitne literature i predavanja.

Obavezna literatura
 1. Nenad Moačanin, Turska Hrvatska, Zagreb 1999, 211 str.
Dopunska literatura
 1. Nenad Moačanin (koautorstvo sa Željkom Holjevcem), Hrvatsko-slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u Ranome Novom vijeku, Zagreb 2007., 108-176; 180-186.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar