Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

Naziv
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118010
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Objasniti polaznicima razloge uvođenja stranih jezika u ranu školsku dob i prednosti započinjanja učenja stranog jezika u ranoj dobi. Kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području pogotovo u našoj zemlji.Prikaz hrvatskog projekta učenja engleskog,francuskog, njemačkog, talijanskog o 1991. - 2001. Upoznavanje polaznika s osobinama djeteta prema Piagetovoj fazi konkretnih operacija, Guberininim teorijama o slušnoj osjetljivosti, Vygotskijeim teoriajma o inter i intrapsihickim fazama.Prikaz djetetovih mogućnosti i ograničanja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; pregled, prikaz i primjena tehnika i postupaka u radu u razredu koje su se pokazale uspješnima.Prikazati i raspravljati o hrvatskom programu ranog učenja stranih jeziak (HNOS i NPiP)
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika u ranoj dobi
 2. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 3. raspravljati o jezičnim pogreškama u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja
 4. ukazati na djetetove komunikacijske strategije
 5. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 6. objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika
 7. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 8. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 9. samostalno planirati nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika
 10. sam ostalno odabrati nastavne materijale i metode rada
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. O'Neil, Ch. (1993) Les enfants et l'enseignement des langues étrangères, Paris, Hatier-Didier
Dopunska literatura
 1. Vrhovac, Y. i sur. (ur.) (1999) Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb, Naklada Naprijed

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij