Diplomski rad na studiju Južnoslavenskih jezika i književnosti

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora
 2. preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu
 3. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 4. kritički preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 5. povezati i usporediti poznate elemente srodnih književnosti i kultura posebice unutar bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskog jezičnog područja
 6. korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 7. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 8. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 9. kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o metodološkim pitanjima proučavanja bliskih i srodnih književnosti
 10. interdisciplinarno povezati stečena znanja i primijeniti ih na srodne kulturne i umjetničke fenomene na južnoslavenskom području i šire
 11. predložiti, kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 12. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 13. samostalno istražiti, analizirati, prezentirati i raspraviti zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 15. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i one koji mu omogućuju stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij