Ustanove ranog odgoja i obrazovanja

Naziv
Ustanove ranog odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66638
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U okviru kolegija studenti će steći temeljne spoznaje o povijesnom razvoju, organizaciji i značajkama ustanova za rani odgoj i obrazovanje. Na kraju kolegija studenti će biti osposobljeni za analizu društvenog i kulturnog naslijeđa kao važnih čimbenika ustroja ustanova za rani odgoj i obrazovanje. Također će ovladavati temeljnim spoznajama o važnosti suvremene organizacije ustanova za rani odgoj i obrazovanje. Osposobit će se i za prepoznavanje i analizu kontekstualnih čimbenika koji određuju kvalitetu odgoja i učenja djece u ustanovi za rani odgoj i obrazovanje te mogućih aktivnosti usmjerenih mijenjanju i unapređivanju prakse u njima.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Terminološka određenja ustnove ranog odgoja i njene uloge u odgojno-obrazovnom sustavu.
 3. Povijesni pregled razvoja ustanova za rani odgoj i obrazovanje
 4. Društveno-političko i kulturno naslijeđe iz dominantne psihologijske i pedagogijske teorije kao bitni čimbenici ustroja ustanova ranog odgoja
 5. Glavne značajke industrijskog i postindustrijskog modela modela ustroja ustanova za rani odgoj i obrazovanje
 6. Posjet ustanovi ranog odgoja
 7. Redefiniranje pozicije djeteta u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa
 8. Inkluzija djece s posebnim potrebama i pravima
 9. Posjet ustanovi ranog odgoja
 10. Uključivanje roditelja djece i članova uže i šire lokalne zajednice u ustanovu ranog odgoja
 11. Ekologija vođenja-od hijerarhijski nametnute kontrole prema samokontroli, samoorganizaciji i samousavršavanju procesa odgoja i obrazovanja
 12. Sustavni pristup kontinuiranom mijenjanju i razvojuustanova ranog odgoja
 13. Autonomnost i odgovornost odgajatelja i drugih stručnih djelatnika ustanove ranog odgoja i obrazovanja za kontimuirani razvoj
 14. Zaključna razmatranja
 15. ZAVRŠNI ISPIT

Ishodi učenja
 1. Opisati i interpretirati najvažnija razdoblja, ideje i pravce u razvoju pedagogije.
 2. Navesti i objasniti osnovne koncepte obiteljskoga i institucionalnoga odgoja i obrazovanja.
 3. Izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja (predškolski, školski, visokoškolski).
 4. Primjenjivati vještine komuniciranja informacija, ideja, problema i rješenja u profesionalnome kontekstu.
Metode podučavanja
-predavanja -seminari i radionice -samostalni zadaci -mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju zadovoljiti prolazni prag u svih pet navedenih područja: -pohađanje nastave -seminarski rad -kritički osvrt -pismena analiza -pismeni islit

Obavezna literatura
 1. Dahlberg, G., Moss P., Pence, A. (1999), Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives. London: Falmer Press.
 2. Giudici, C., Rinaldi, C. (eds.) (2002), Making Learning Visible- Children as Individual and Group Learners. Reggio Children, Municipality of Reggio Emilia.
 3. Miljak, A. (2009), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada (odabrana poglavlja)
 4. Petrović-Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje – holistički pristup. Zagreb: Mali profesor (odabrana poglavlja).
 5. Slunjski, E. (2008), Dječji vrtić – mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb: Spektar Media.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar