Usvajanje stranoga jezika

Naziv
Usvajanje stranoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117839
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Objasniti i razlikovati procese usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika; Razviti sposobnost kritičkog promišljanja znanstvenih teorija; ovladati stručnom terminologijom i uvesti se u istraživački rad i čitanje znanstvene literature na nekom od slavenskih jezika (ukrajinski, češki, slovački)
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program Određenje naziva discipline
 2. Razlike između prvog, drugog i stranog jezika Usvajanje i učenje jezika s naglaskom na slavenske jezike
 3. Istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom Korisnik inoga jezika i izvorni govornik
 4. Početci istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom Primijenjenolingvistička istraživanja
 5. Početci OVIJ-a u Hrvatskoj Lingvistički okviri OVIJ-a
 6. Usvajanje prvoga jezika Neurolingvistički okviri OVIJ-a
 7. Psiholingvistički okviri OVIJ-a Psihološki okviri OVIJ-a
 8. Društveni okviri OVIJA-a: unos, interakcija, ostvaraj Rano usvajanje stranoga jezika s naglaskom na slavenske jezike
 9. Hipoteza kritičnog perioda Dvojezičnost i višejezičnost
 10. Individualni i kontekstualni čimbenici u usvajanju jezika Afektivni čimbenici u usvajanju jezika
 11. Učenikov međujezik Međujezični utjecaji u usvajanju jezika
 12. Specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi s naglaskom na slavenske jezike Buduća strujanja OVIJ-a
 13. Trenutno stanje OVIJ-a u Hrvatskoj Metodologija istraživanja OVIJ-a
 14. Kvalitativna istraživanja Kvantitativna istraživanja
 15. Mini istraživanje jednog aspekta usvajanja slavenskog jezika (ukrajinski, češki, slovački) Prikaz mini istraživanja i rasprava o metodologiji istraživanja

Ishodi učenja
 1. objasniti psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog, drugog i stranog jezika
 2. razlikovati i opisati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju drugog i stranog jezika
 3. analizirati metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika
 4. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 5. prepoznati i razraditi strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 6. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 7. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na stranom jeziku (jednom od slavenskih) i opisati sadržaj drugima
 8. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika s naglaskom na svoj jezik (ukrajinski, slovački, češki)
Metode podučavanja
Koristit će se metode rada u paru i individualni rad studenata, studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Medved Krajnović, M. (2010 ). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom . Zagreb: Leykam International.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga
 4. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
Dopunska literatura
 1. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
 2. Časopis Strani jezici (odabrani članci)

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij