Uvod u češku književnost

Naziv
Uvod u češku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
125807
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s odabranim problemima teorije, povijesti i sociologije književnosti, pružiti uvid u razdoblja češke književnosti i njihov društveno-politički kontekst te se upoznati s važnijim autorima i tekstovima, čime bi se stekla znanja nužna za daljnje proučavanje češke književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod. Što je književnost?
 2. Povijest književnosti i njezini problemi.
 3. Periodizacija češke književnosti.
 4. Instanca autora.
 5. Književnost i zbilja.
 6. Osnovni pojmovi teorije književnosti.
 7. Osnovni pojmovi naratologije. Priča, fabula, siže.
 8. Pripovjedač.
 9. Književni lik.
 10. Prostor i vrijeme u književnosti.
 11. Odabrani prostori u češkoj književnosti.
 12. Sociologija književnosti.
 13. Popularna književnost.
 14. Književnost, ideologija, politika.
 15. Cenzura.

Ishodi učenja
 1. Polaznici kolegija moći će vlastitim riječima izraziti i objasniti posebnosti pojedinih stilskih formacija češke književnosti..
 2. Polaznici kolegija moći će prepoznati i objasniti stilske dominante u odabranim tekstovima češke književnosti s obzirom na njihovu pripadnost književnom razdoblju.
 3. Polaznici kolegija moći će svojim riječima opisati kulturno-političke okolnosti u kojima je pojedino djelo češke književnosti nastalo.
 4. Polaznici kolegija moći će primijeniti naratološku terminologiju potrebnu za analizu književnog djela.
 5. Polaznici kolegija moći će upotrijebiti osnovnu književno-teorijska znanja prilikom analize i interpretacije književnih djela.
 6. Polaznici kolegija moći će navesti glavne značajke češke poezije 20. stoljeća i imenovati najznačajnije češke pjesnike.
 7. Polaznici kolegija moći će usporediti odabrane književne tekstove iz različitih književnih razdoblja i na temelju toga provesti suvislu komparativnu analizu.
 8. Polaznici kolegija moći će imenovati najvažnije autore češke književnosti u pojedinim književnim razdobljima.
 9. Polaznici kolegija moći će komentirati najznačajnije autorske korpuse češke književnosti 20. stoljeća.
 10. Polaznici kolegija moći će imenovati najvažnije hrvatske prevoditelje s češkog jezika, kao i njihove prijevode.
Metode podučavanja
Prezentacije u Power Pointu, rad na odabranim književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera znanja na sredini kolegija, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj. 7, Zagreb.
 2. Solar, M. (1976): Teorija književnosti, Zagreb.
 3. Compagnon, A. (2007): Demon teorije, Zagreb.
 4. Gennette, G. (1992), «Tipovi fokalizacije i njihova postojanost», u: Biti, V. (ur.): Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 5. Barthes, R. (1999 ): «Smrt autora», u: Beker, M. (ur.): Suvremene književne teorije, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Bahtin, Mihail (1989): «Oblici vremena i hronotopa u romanu». U: O romanu, Beograd.
 2. Mukařovský, J. (1999): Književne strukture, norme i vrijednosti, Zagreb.
 3. Chatman, S. (1983): Karakter u pripovjednom tekstu, «Republika», 10/1983.
 4. Culler, J. (2001): Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 5. Peleš, G. (1999), Tumačenje romana, Zagreb.
 6. Rimmon-Kenan, S. (1999): «Naracija: razine i glasovi», u: Kramarić, Ž. (ur.), Uvod u naratologiju, Osijek.
 7. Solar, M. (2004): Ideja i priča, Zagreb.
 8. Šporer, D. (2010): Status autora: od pojave tiska do nastanka autorskih prava, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar