Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika

Naziv
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117557
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na temelju dosadašnjih spoznaja o procesu usvajanja drugog i stranog jezika studenti se osposobljuju za razumijevanje procesa, koji prolaze učenici njemačkog kao stranog jezika, da bi kod podučavanja mogli vršiti stručnu, psiholingvistički utemeljenu analizu kompetencije svojih učenika, davati povratne informacije i planirati svoju nastavu. Upoznati povijest nastave stranih jezika.
Sadržaj
 1. Didaktika i metodika podučavanja njemačkog jezika (stranog jezika) kao samostalna disciplina, njezin odnos sa susjednim disciplinama, područja interesa didaktike nastave stranog jezika, glavna metodička pitanja, teme u zimskom semestru, stručna literatura.
 2. Domaći udžbenici njemačkog jezika, izdavački tih udžbenika, profesionalne organizacije za nastavnike njemačkog jezika – njihove aktivnosti, internetske stranice sa sadržajima iz didaktike i metodike nastave njemačkog kao stranog jezika, pedagoške internetske stranice na njemačkom jeziku.
 3. Faktori koji utječu na nastavu stranih jezika, nastava stranih jezika kao kompleks faktora, faktori koji utječu na uspješnost učenja stranih jezika (perspektiva učenika), bazične discipline za nastavu stranih jezika i njihovi spoznajni doprinosi.
 4. Današnji položaj njemačkog jezika kao medija međunarodnog sporazumijevanja, njemački jezik u Hrvatskoj i u našim školama. Iz povijesti učenja i podučavanja stranih jezika, neke metode nastave stranih jezika (metode u širem smislu).
 5. Oblici usvajanja jezika, karakteristike procesa usvajanja prvog jezika, usvajanje drugog i daljnjih jezika, upravljano i neupravljano usvajanje, dob učenika i način usvajanja stranog jezika, dvo- i višejezičnost.
 6. Teorije usvajanja drugog i stranog jezika: hipoteza o identičnosti, kontrastivna hipoteza, teorija monitora, teorija među-jezika i učeničkih jezika.
 7. Karakteristike međujezika, istraživanja usvajanja njemačkog kao stranog jezika u neformalnim kontekstima.
 8. Istraživanje usvajanja njemačkog kao stranog jezika u formalnim kontekstima, sekvence usvajanja nekih jezičnih fenomena (sintaktičkih, morfoloških).
 9. Pismena provjera znanja (kolokvij).
 10. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: motivacija (pojam motivacije općenito, u psihologiji, u odgojnim znanostima, za potrebe nastave stranog jezika).
 11. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: sposobnost usvajanja jezika, pristup jeziku.
 12. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: tok usvajanja, tempo, krajnji rezultat.
 13. Mogućnosti upravljanja procesom usvajanja stranog jezika.
 14. Ponavljanje: rezime spoznaja disciplina koje proučavaju proces usvajanje drugog i stranog jezika.
 15. Pismena provjera znanja (kolokvij).

Ishodi učenja
 1. Poznavati faktore koji čine nastavu stranih jezika
 2. Identificirati faktore koji utječu na pojedine elemente nastave stranih jezika
 3. Pojave koje susreće u nastavi student će moći pridružiti području interesa relevantnih disciplina i konzultirati relevantnu literaturu
 4. Razlikovati didaktičke, pedagoške, psihološke, psiholingvističke, jezično-političke, lingvističke i druge aspekte nastave stranih jezika
 5. U vezi s nastavnom stranog jezika razlikovati didaktička i metodička pitanja
 6. Shvatiti povijesnu uvjetovanost nastave stranih jezika (kao i drugih društvenih pojava) i važnost nacionalne tradicije za načine učenja i podučavanja stranih jezika
 7. Razumjeti relevantnost spoznaja o procesu usvajanja stranog jezika za vlastito nastavničko djelovanje
 8. Objasniti faktore koji djeluju na proces usvajanja stranog jezika
 9. Objasniti o čemu ovisi uspješnost učenja stranih jezika iz perspektive učenika
 10. Analizirati kompetenciju učenika njemačkog jezika s psiholingvističkog i lingvističkog aspekta
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć prezentacije, uručaka i radnih listova, folija za grafoskop; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pismene domaće zadaće. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata, ocjenjivanje njihovih uradaka i ispunjavanja zadataka. Pismene provjere znanja (kolokviji), usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Klein, W. (1992): Zweitspracherwerb. Frankfurt/M.: Athenäum, 3. Aufl.
 2. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 3. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 4. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke UTB, 3. izd.
 5. Jung, Lothar (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
Dopunska literatura
 1. Apeltauer, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin usw.: Langenscheidt.
 2. Roche, Jörg (2005): Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. UTB, A. Francke
 3. Surkamp, Carola (ur.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar: Metzler

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij