Uvod u grafostilistiku

Naziv
Uvod u grafostilistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
131731
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovama grafostilistike kao stilističke discipline. Osposobljavanje studenata za samostalnu kritičku analizu pisanoga aspekta književnih i drugih tekstova u njihovom povijesnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Retoričke figure i grafostilistika
 3. Pravopis i grafostilistika
 4. Figure slova – Adicijske, subtrakcijske, permutacijske
 5. Supstitucijske figure slova
 6. Grafostilistika interpunkcija i interpunkcijske figure
 7. Grafostilizacija govornog jezika (u suvremenoj hrvatskoj prozi)
 8. Grafostilistika i satira – Grafostilematika Feral Tribunea
 9. Grafostilematika logotipova i reklamnog diskursa
 10. Grafostilistika i politika
 11. Grafostilematika (hrvatske) poezije
 12. Grafostilematika stripa
 13. Grafostilematika grafita
 14. Grafostilematika digitalnih medija (elektroničke komunikacije)
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Kolegij studentima pruža mogućnost da usvajanjem znanja iz grafostilistike nauče razumjeti, analizirati i kritički vrednovati pisane tekstove različitih funkcionalnih stilova, uključujući i književne, za koje je ovo znanje od ključne važnosti.
 2. Kolegij razvija i vještine samostalnog istraživanja jezika kao sredstva međudjelovanja u njegovoj stvaralačkoj ulozi te analiziranja i vrednovanja pojava u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu.
 3. Poznavanje temeljnih pojmova i koncepata iz grafostilističke i retoričke tradicije.
 4. Proširivanje znanja o stilskim figurama.
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova - pojašnjavanje grafostilističkih koncepata na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima - grupna diskusija - stilske vježbe - izlaganje samostalne analize grafostilističkih tema - davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi: - redovitost u pohađanju nastave - sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje) - domaće zadaće - usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad - pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ayeomoni, M. O., A Graphostylistic Analysis of Selected Poems in Remi Raji’s Web of Remembrance, u: International Journal of English Linguistics; Vol. 2, No. 5; 2012, str. 101-116, dostupno i na web-adresi http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/20964/13698 (26. svibnja 2014.)
 2. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: palindrom, anagram, afereza, )
 3. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: afereza, akrostih, anagram, apokopa, epenteza, geminacija, palindrom, paragoga, proteza, sinkopa)
 4. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika, Sarajevo, 2007, str. 216. (poglavlje: Grafostilistika)
 5. Plett, Heinrich F., Graphemic Figures, u: Literary Rhetoric, Leiden – Boston, 2010, str. 253-275. (ili: Plett, Heinrich F., Graphemische Figuren, u: Textwissenschaft und Textanalyse, Heidelberg, 1975, str. 283- 301.)
 6. Pranjić, Krunoslav, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, Rad JAZU, Zagreb, 1971, str. 59-61.
 7. Pranjić, Krunoslav, Tehnika pauze kao stilski postupak, u: Jezik i književno djelo, Zagreb, 1973, str. 136-143.
 8. Pranjić, Krunoslav, Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, ur. Zdenko Škreb – Ante Stamać, Zagreb, 1998, str. 207/208. (poglavlje: 6. Primjeri grafostilematski)
 9. Vončina, Josip, Korijeni Krležina Kerempuha, Zagreb, 1991, str. 212-225.
 10. Vuletić, Branko, Lingvistika govora, Zagreb, 2007, str. 121-154.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Zagreb, 1996.
 2. Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešmir, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2007.
 3. Gaïtet, Pascale, Political Stylistics. Popular Language as Literary Aartifact, London – New York, 1991, str. 152-197.
 4. Nöth, Winfried, Priručnik semiotike, Zagreb, 2004, str. 349-364.
 5. Vuletić, Branko, Fonetika književnosti, Zagreb, 1976, str. 87-167.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij