Uvod u istraživačke metode

Naziv
Uvod u istraživačke metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117609
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija jerazumjeti metode i važnost izvornih istraživanja; razumjeti kvantitativne i kvalitativne metodologije; shvatiti razlike i dosege pojedinih metoda kako bi se moglo odlučiti za njihovu ispravnu primjenu u pojedinim istraživanjima; osposobiti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, i opis odgovarajućih metoda.
Sadržaj
 1. Što je istraživanje: predmet i ciljevi istraživanja
 2. Izrada nacrta istraživanja i prikaza istraživačkog problema
 3. Znanstvene paradigme ili predmet istraživanja informacijske znanosti
 4. Metode ispitivanja: anketiranje - definicija, povijest, anketni upitnik
 5. Metode ispitivanja: anketiranje - uzorak
 6. Metode ispitivanja: anketiranje - vrste anketa i izvedba
 7. Povijesni pristup istraživanjima
 8. Kvalitativna istraživanja
 9. Kvalitativna istraživanja
 10. Analiza sadržaja
 11. Analiza diskursa
 12. Strukturalna analiza
 13. Bibliometrija
 14. Webometrija
 15. (Grafička) prezentacija podataka

Ishodi učenja
 1. Razumjeti i znati opisati istraživačke metode i važnost izvornih istraživanja u informacijskoj znanosti
 2. Prepoznati, razlikovati i koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u informacijskim znanostima
 3. Demonstrirati poznavanje osnovnih sposobnosti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, te primjenu odgovarajućih metoda
 4. Prepoznati, razlikovati i koristiti bibliometrijske metode i tehnike bibliografskih podataka
 5. Primijeniti različite tehnike i metode za prikaz istraživačkih problema i istraživačkih podataka
 6. Demonstrirati poznavanje istraživačke etike
Metode podučavanja
Predavanje i seminar
Metode ocjenjivanja
Istraživački projekt

Obavezna literatura
 1. Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980.
 2. Goran Milas. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005
 3. Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
Dopunska literatura
 1. Milko Mejovšek. Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 2. Miroslav Vujević. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij