Uvod u lingvistički studij švedskog

Naziv
Uvod u lingvistički studij švedskog
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
52057
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s lingvističkim temama i lingvističkim metajezikom; upoznavanje jezične situacije u Švedskoj; razvijanje svijesti o švedskom u odnosu na druge jezike svijeta; usvajanje znanja o švedskom jezičnom sustavu - fonologiji, morfologiji i leksiku.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; jezik, jezično djelovanje, jezični sustav; de Saussureove dihotomije; znanost o jeziku – lingvistika; lingvističke discipline
 2. jezik i dijalekt; švedski jezik i jezici u Švedskoj; porijeklo jezične raznolikosti; jezik i mozak
 3. jezici svijeta; genealoška klasifikacija jezika; pozicija švedskog u genealoškoj klasifikaciji jezika;
 4. tipološke klasifikacije jezika; jezični savezi; švedski leksik
 5. nasljeđenice; posuđenice; novotvorenice tvorba riječi u švedskom
 6. švedski fonološki sustav; švedski fonemi - opis vokala, opis konsonanata
 7. prozodija riječi i rečenice u švedskom; vrste riječi – klasifikacije, načini utvrđivanja
 8. švedske imenice
 9. švedske imenice; švedski pridjevi
 10. švedski pridjevi; švedske zamjenice
 11. kolokvij: gradivo zaključno s prozodijom riječi i rečenice studentske prezentacije
 12. (Trettondedag jul) švedske zamjenice, brojevi
 13. švedski glagoli studentske prezentacije
 14. švedski glagoli; švedski prilozi; prijedlozi
 15. prijedlozi, nezavisni i zavisni veznici; švedski uzvici; zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći navesti bitne osobine ljudskog jezika te navesti i objasniti osnovne lingvističke pojmove;
 2. moći upotrijebiti odgovarajući metajezik u analizi fonologije, fonetike, morfologije i leksika švedskoga jezika;
 3. u skladu sa suvremenim gramatičkim pristupima moći opisati i objasniti morfološke kategorije u švedskome jeziku te ih usporediti s odgovarajućim hrvatskim kategorijama;
 4. moći opisati jezičnu situaciju u Švedskoj te objasniti poziciju švedskog među jezicima svijeta prema različitim tipologijama;
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bolander, Maria (2001) Funktionell svensk grammatik, Stockholm: Liber AB
 2. Lyons, J. (1981) Language and Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press, str.1-65
 3. Yule, G. (1996). The Study of Language. 2nd ed. Cambridge University Press, str. 19-93
Dopunska literatura
 1. Glovacki i dr. (2001) Uvod u lingvistiku, Zagreb: Školska knjiga
 2. Holmes, Ph. - Hinchliffe, I. (1994/2003/) Swedish - A Comprehensive Grammar, London - New York: Routledge (naročito: 434-515)
 3. Hultman, T.G. (2003) Svenska Akademiens Språklära, Stockholm: Svenska Akademien
 4. Ljung, M. – Ohlander, S. Allmän svensk grammatik, Stockholm: Liberförlag, str. 3-142
 5. Matasović, R. (2005) Jezična raznolikost svijeta, Zagreb: Algoritam

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar