Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika

Naziv
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117546
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Predstaviti studentima mnogobrojne elemente koji čine nastavu stranih jezika kao i faktore koji na nju utječu i time je određuju. Predstaviti im kategorije analize nastave stranih jezika i aspekte promatranja nastave. Na taj način osposobiti studente, uz korištenje praktičnih primjera, za samostalno planiranje, izvođenje i analizu nastave njemačkog kao stranog jezika.
Sadržaj
 1. Elementi nastave stranih jezika.
 2. Faktori koji utječu na nastavu stranih jezika.
 3. Obrazovni dokumenti za nastavu stranih jezika.
 4. Udžbenici i drugi nastavni materijali za nastavu njemačkog kao stranog jezika, primjeri udžbenika njemačkog i drugih stranih jezika iz ranijih stoljeća, primjeri nekih metoda NSJ, metoda u širem smislu.
 5. Faze obrade gradiva u nastavi stranog jezika (faze pri posredovanju znanja i pri poticanju razvijanja komunikacijskih vještina).
 6. Ciljevi nastave stranih jezika: piramida formulacije ciljeva, od kurikuluma, preko predmetnih područja i nastavnih cjelina, do pojedinih satova.
 7. Kategorije formulacija ciljeva, katalozi ciljeva za njemački kao strani jezik.
 8. Zajednički europski referentni okvir za jezike.
 9. Primjeri za formulacija ciljeva s „mogu“ u tom dokumentu i razrađenije formulacije u publikaciji Profile Deutsch.
 10. Sadržaji u nastavi stranih jezika.
 11. Metode i socijalni oblici rada u nastavi stranih jezika.
 12. Aspekti promatranja nastave (početak sata, prijelazi među fazama, postavljanje zadatka).
 13. Aspekti promatranja nastave (govor i verbalno ponašanje nastavnika, tehnika postavljanja pitanja, reakcije na odgovore i opaske učenika, interakcija s učenicima, ispravljanje pogrešaka i druge mogućnosti reagiranja pri pogreškama učenika).
 14. Aspekti promatranja nastave (neverbalno ponašanje nastavnika, npr. mimika, geste, govor tijela, odjeća i sl., korištenje medija).
 15. Protokol nastave (prikaz nastave prema kategorijama: ciljevi, faze i vrijeme; interakcija između učenika i nastavnika, sadržaji i djelatnosti; socijalni oblici rada, mediji i nastavni materijali; didaktički komentar).

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti elemente nastave stranih jezika
 2. Navesti i objasniti faktore koji utječu na nastavu stranih jezika i određuju je
 3. Analizirati nastavu pomoću stečenih znanja o elementima nastave i faktorima koji je određuju
 4. Identificirati utjecaj pojedinih faktora
 5. Prikazati nastavu u protokolu (zapisniku), pomoću određenih didaktičkih kategorija
 6. Planirati nastavu pomoću određenih didaktičkih kategorija
 7. Služiti se obrazovnim dokumentima kao što su HNOS, planovi i programi pojedinih tipova škola, u publikacijama poput ZEROJ-a
 8. Kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama
 9. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć prezentacije, uručaka i radnih listova, folija za grafoskop; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pismene domaće zadaće, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata: kontinuirano komentiranje i ocjenjivanje njihovih uradaka, ispunjavanja zadataka, aktivnosti na satu i doprinosa nastavi. Konačna se ocjena izvodi iz ocjena pojedinih zahtijevanih djelatnosti.

Obavezna literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2001). Berlin usf.: Langenscheidt.
 3. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 4. Surkamp, Carola (ur.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar: Metzler
 5. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Francke UTB, 3. izd.
Dopunska literatura
 1. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 2. Heidemann, Rudolf: Körpersprache im Unterricht. Quelle & Meyer, 2003, 7. izd.
 3. Henrici/Riemer (ur.).(1996): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache, mit Videobeispielen. Band 1 und 2. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
 4. Koeppel, R. (2010): Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider.
 5. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin itd.: Langenscheidt, Goethe-Institut.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij