Uvod u muzeologiju

Naziv
Uvod u muzeologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51391
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati se s osnovama svih triju razina muzeologije – povijesne, teorijske i praktične, usvojiti pojmovnik muzeologije kao znanosti te razviti početne sposobnosti primjene teorijskih postavki u praksi.
Sadržaj
 1. Uvod i definicije muzeologije u Hrvatskoj i svijetu – od veze s informacijskim znanostima do teorije muzeja i teorije baštine/studiji baštine
 2. Podjela muzeologije: povijesna muzeologija - čime se bavi i pitanja na koja odgovara;
 3. Povijest nastanka zbirki i muzeja u Hrvatskoj s komparativnim događanjima u svijetu i Europi
 4. Teorijska muzeologija: temeljni pojmovi muzeologije: muzejski predmet (baštinska cjelina i fenomen) – muzealnost – i identitet
 5. Muzeološke funkcija: Funkcija zaštite – sabiranje, fizička zaštita, dokumentiranje
 6. Funkcija komunikacije – osn. oblici komunikacije – izložba
 7. Organizacija muzeja / Muzejska profesija i njena etika
 8. Zaključno razmatranje - stalno iskušavanje teorije u praksi

Ishodi učenja
 1. Dosjetiti se svih osnovnih razumijevanja muzeologije (od vezanosti uz inform.zna nosti do teorije muzeja)
 2. Dosjetiti se svih dijelova muzeologije i muzeoloških funkcija
 3. Dosjetiti se osn. pojmova teorije muzeologije – predmet i njegovi identiteti i objasniti ih na konkretnim baštinskim fenomenima
 4. Razumjeti i objasniti organizacijsku strukturu i profesional.etiku muzeja
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad - čitanje odabranih tekstova, pisani seminarski rad, posjeti baštinskim ustanovama
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na nastavi, ocijenjen seminarski rad, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Babić, D. O muzeologije, nova muzeologija i znanost o nasljeđivanju . IVI Maroević nasljednici u memoriji. Zagreb: Institut za informacijske studije, 2009.
 2. Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane Stranice: 9-16,50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243 ), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
 3. Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj (Poglavlja: Pojam muzeja, Kabinet svijeta kao plodno tlo za prikupljanje prirodnina, Zaključno poglavlje ili kako ono što smo saznali o prošlom upotrijebiti danas), Zagreb: Kontura,2007.
 4. History of collecting and the current strategies. u: Encouraging Collections Mobility. Helsinki i ostali: Finnish National Gallery i ostali, 2010., str. 12-55.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar