Uvod u njemačku paleografiju I

Naziv
Uvod u njemačku paleografiju I
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
67062
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno pregledavanje arhivskog gradiva na njemačkom jeziku odnosno razvijati vještine studenata da mogu samostalno čitati i transliterirati njemačke tiskane izvore od 16. do 20. stoljeća i pisane izvore od 18. do 20. stoljeća te ih odgovarajuće primijeniti u svojim istraživanjima
Sadržaj
  1. Predavanje o njemačkim izvorima za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka i tipovima njemačkog pisma (tiskano i rukopisno) u ranome novom vijeku.
  2. Uvodno predavanje o obilježjima grafema od 16. do 19. st. Praktičan rad s tiskanim izvorima uz korištenje priručnika – grupni rad. Podjela zadaća.
  3. Praktičan rad s tiskanim izvorima uz upotrebu priručnika i dodatnih arhivskih materijala izabranih za tekuću godinu – individualni rad uz asistenciju nastavnika. Podjela zadaća.
  4. Predavanje o njemačkom rukopisnom pismu (Schreibschrift) i izvorima od 16. do 19. stoljeća: uvodna razmatranja o pravopisnim osobitostima njemačkog jezika u ranome novom vijeku.
  5. Uvodno predavanje o pisanim njemačkim slovima od 16. do 19. st. Upućivanje na posebnosti grafema. Praktičan rad s odabranim primjerima pisma Sütterlin – grupni rad. Podjela zadaća.
  6. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 19. stoljeća na osnovu priručnika – grupni rad. Podjela zadaća.
  7. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 19. stoljeća na osnovu dodatnih materijala – individualni rad. Podjela zadaća.
  8. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 19. stoljeća na osnovu priručnika – grupni rad. Podjela zadaća.
  9. Predavanje o uobičajenim kraticama u njemačkom pismu ranoga novog vijeka. Praktičan rad s primjerima kratica u pisanim izvorima iz 19. stoljeća Podjela zadaća.
  10. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 18. stoljeća na osnovu priručnika – grupni rad. Podjela zadaća.
  11. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 18. stoljeća na osnovu dodatnih materijala –individualni rad. Podjela zadaća.
  12. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 18. stoljeća na osnovu priručnika – grupni rad. Podjela zadaća.
  13. Praktičan rad s pisanim izvorima iz 18. stoljeća na osnovu dodatnih materijala – individualni rad. Podjela zadaća.
  14. Praktičan rad na primjerima tiskanih i pisanih izvora od 18. do 20. stoljeća na osnovu dodatnih materijala – individualni rad.
  15. Rekapitulacija naučenih varijanti njemačkih alfabeta i praktična primjena sadržaja pročitanog njemačkog izvora u istraživačkom radu.

Ishodi učenja
  1. Primijeniti stečene vještine za čitanje njemačkih tekstova tiskanih njemačkom frakturom
  2. Steći vještinu transliteracije izvora pisanih njemačkim jezikom i pismom (Sütterlin, Kurrent)
  3. Prepoznati i razriješiti kratice i posebne znakove u rukopisnom njemačkom izvoru
  4. Prepoznati osobitosti njemačkog pravopisa u povijesnim izvorima od 18. do 20. st.
  5. Implementirati sadržaj pročitanog izvora u vlastito istraživanje
Metode podučavanja
Predavanja nastavnika se kombiniraju s praktičnim radom na izvorima. Predviđen je pojedinačni i grupni rad studenata u nastavi. Predviđeno je i redovito izvršavanje zadataka u obliku domaće zadaće, pri čemu nastavnik kontrolira studentske radove i svakom studentu ispravlja rad, obrazlaže pogreške i nejasnoće te daje smjernice za daljnji rad.
Metode ocjenjivanja
Iako ovaj predmet zahtijeva visoku razinu studentske aktivnosti tijekom cijelog semestra, ocjena će se donijeti nakon pisanog završnog ispita (transliteracija jednog tiskanog i dva pisana izvora iz 18. i 19. stoljeća). Ocjena će se temeljiti na evaluaciji studentskog rada u nastavi te evaluaciji domaćih zadaća i pisanog ispita.

Obavezna literatura
  1. Lazanin, Sanja. Priručnik iz njemačke paleografije. Zagreb: Tipex, 2004
Dopunska literatura
  1. Büssem, E.i M. Neher (ur.), Arbeitsbuch Geschichte. Neuzeit 1 (16. bis 18. Jh.) München, 1977.
  2. Pelc, Milan. Pismo-knjiga-slika. Uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb, 2002.
  3. Dülfer, Kurt i Hans-Enno Korn (ur.). Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, Teil 1: Tafeln, Teil 2: Transkriptionen. Marburg, 1982.

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar