Uvod u prapovijesnu arheologiju

Naziv
Uvod u prapovijesnu arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64095
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvođenje studenata u problematiku arheologije općenito, upoznavanje sadržaja i metoda rada. Stjecanje općeg uvida u arheološke grane, upoznavanje osnovnih arheoloških pojmova, u prvom redu onih vezanih uz prapovijesnu arheologiju kako bi se u konkretnim kolegijima mogla savladati osnovna obilježja pojedinih prapovijesnih razdoblja i učiti dinamika razvoja prapovijesnih kulturnih fenomena u širem europskom prostoru. Posebna pažnja je usmjerena na upotrebu stručnih termina koji su nužni za razumijevanje „jezika struke“. Određenje arheologije i prapovijesne arheologije kao znanosti, njezin sadržaj, ciljevi i zadaci. Povijesni pregled razvitka prapovijesne arheologije. Podjela arheologije temeljem kronoloških, etničkih ili prostornih kriterija, arheološke specijalizacije. Periodizacija prapovijesne arheologije, kriteriji i svrha.
Sadržaj
 1. 1.Što je arheologija. Odnos arheologije i povijesti, položaj prapovijesti u sklopu povijesti. Odnos arheologije i antropologije arheologije i antropologije. Ciljevi i zadaci arheologije. Podjela arheologije.
 2. Povijest proučavanja i istraživanja prapovijesti
 3. Pojam kulture i civilizacije u prapovijesnoj arheologiji. Periodizacija prapovijesti
 4. Paleolitik i mezolitik
 5. Protoneolitik, pretkeramički neolitik, neolitik
 6. Eneolitik
 7. Brončano doba
 8. Željezno doba
 9. Arheološki izvori: nalazi, nalazišta, arheološki kontekst
 10. Općenita nalazišta: staništa, naselja
 11. Nalazišta posebne namjene: grobovi, ritus pokapanja
 12. Nalazišta posebne namjene: svetišta, ostave, rudnici, kamenolomi
 13. Kronologija: relativna, apsolutna. Metode datiranja
 14. Upoznavanje s radom i prapovijesnim zbirkama Arheološkog muzeja u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. Moći nabrojiti i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 2. Moći objasniti razvoj prapovijesne arheologije i promjene u pristupu proučavanja prapovijesti
 3. Moći primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 4. Moći primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 5. Moći nabrojiti i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 6. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 7. Moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1. T. Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb, 2011.;Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja I, II, III, IV, V (Uvodna poglavlja), Sarajevo, 1979; 1983.;Renfrew, C & Bahn, P.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 1996. (2. izdanje);5. Dimitrijević, S; Majnarić-Pandžić, N.; Težak-Gregl, T.: „Prapovijest“. Zagreb 1998.;6. Majnarić-Pandžić, N.: Uz 50. obljetnicu časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 13 – 20.;7. Karavanić, I. & Janković, I.: Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 21 – 54.;8. Težak-Gregl, T.: Proučavanje neolitika i eneolitika u zrcalu članaka objavljivanih tijekom 50 godina časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 93 – 122.;
Dopunska literatura
 1. 1. Majnarić – Pandžić, N.: Brončano i željezno doba obrađivano u časopisu OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 123 – 142.Želimir Škoberne: „Budinjak – Kneževski tumul“. Katalog izložbe. Zagreb, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar