Uvod u semiologiju

Naziv
Uvod u semiologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52302
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati polaznike s poviješću, temeljnim pojmovima, teorijskim i analitičkim modelima u semiologiji i semiotici. Potaknuti ih na samostalne analize tekstova. Očekuje se da će studenti nakon odslušanih predavanja i položenog ispita vladati osnovnim pojmovima, teorijama i metodama iz semiologije i semiotike te ih moći primijeniti na analizu različitih tekstova.
Sadržaj
 1. Definicije, osnivači, pojmovni par semiologija/semiotika
 2. O znaku I: znak; označitelj, označeno; PI, PS; forma, supstancija
 3. O znaku II: sadržaj, značenje, smisao, vrijednost
 4. Barthesov Sistem mode; Modeli znaka: dijadni znakovni modeli, trijadni znakovni modeli
 5. Tipologije i priroda znakova: tipologije znakova; znak, simbol, znamen, simptom; nominalizam, realizam
 6. Temeljni pojmovi i problemi semiologije I: semioza, semiosfera
 7. Temeljni pojmovi i problemi semiologije II: konotacija, denotacija, ideologija
 8. Temeljni pojmovi i problemi semiologije III: tekst, diskurs, iskazivanje
 9. Temeljni pojmovi i problemi semiologije IV: priča i narativnost
 10. Vizualna semiologija i semiotika: vizualno, figurativno, ikoničko, plastično
 11. Svojstva teksta i diskursa: sinkretičnost, multimodalnost i decentralizacija jezika, izotopije
 12. Semiološka analiza po dogovoru

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove u okviru semioloških teorija;
 2. Opisati različite semiološke pristupe i teorijske okvire;
 3. Analizirati verbalne i neverbalne tekstove prema usvojenim teorijskim okvirima;
 4. Tumačiti verbalne i neverbalne tekstove na temelju analize pertinentnih znakova od kojih su sastavljeni;
 5. Procijeniti adekvatnost metoda prema semiološkoj građi;
 6. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o znakovnim sustavima;
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija; usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. R. Barthes, Književnost, mitologija, semiologija, Nolit, Beograd 1979. M. Danesi, Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things, Palgrave 1999. J. D. Johansen, S. E. Larsen, Uvod u semiotiku, Croatialiber, Zagreb 2000. D. Škiljan, U pozadini znaka, Školska knjiga, Zagreb 1985.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar