Uvod u slovačku kulturu

Naziv
Uvod u slovačku kulturu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36010
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o ključnim društveno-političkim povijesnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenog slovačkog nacionalnog i kulturnog identiteta. Stjećena znanja uvode studente u studij slovačke filologije i omogućuju bolje razumijevanje književnih i kulturoloških kolegija.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (opis kolegija, predstavljanje literature i nastavnoga plana). Podjela tema za referate i seminarske radove. Slovačka Republika - opći podatci (zemljopisni položaj Slovačke Republike u Europi, nastanak, državni simboli, itd.).
 2. Današnja Slovačka. Stanovništvo (nacionalna pripadnost, religija, itd.). Administracijska podjela Slovačke Republike, regije i njihove specifičnosti.
 3. Gospodarstvo. Školstvo. Blagdani i narodne tradicije. Zemljopis. Kulturni i prirodni spomenici.
 4. Uvod u povijest Slovaka i Slovačke; predslavensko doba; dolazak Slavena na područje današnje Slovačke, način i organizacija života; tzv. Samovo carstvo; kulturno-povijesni spomenici.
 5. Velika Moravska; djelovanje i značenje sv. Ćirila i Metoda; kraj Velike Moravske.
 6. Dolazak Mađara u Podunavsku nizinu; stvaranje Ugarske. Arpadovska dinastija. Gospodarski, kulturni i socijalni odnosi u 10.-12. st.
 7. Gospodarski odnosi u 13. st. - fenomen "privilegiranih gradova". Ugarska u 14. st. - vrijeme "interregna", moć oligarhije; dolazak francuske dinastije Anžuvinaca na ugarsko prijestolje - "Zlatni" srednji vijek.
 8. 14./15. st. - Žigmund Luksemburški na ugarskom prijestolju; češki "husiti" na području Slovačke, početci širenja češkoga jezika. Matijaš Korvin; procvat gradova u 15. st.
 9. Slovačko područje do kraja 16. st.; poljsko-litavska dinastija Jagelovića na Ugarskom prijestolju. Od 1527. - dinastija Habsburgovaca u Ugarskoj. Osmanlijski napadi. Etničke i socijalne promjene na slovačkome području; Bratislava (Prešpork) - glavni grad Ugarske.
 10. Slovaci u 17. i 18. st.; osmanlijska osvajanja i posljedice. Reformacija i protureformacija; protuhabsburški ustanci; "satumarski" mir. Vladavina Marije Terezije i Jozefa II. - prosvjetiteljstvo, razdoblje reforma.
 11. Ugarska na prijelomu 18. i 19. st.; narodni pokret Slovaka. Početci kodificiranja slovačkoga jezika (Anton Bernolák), češka "bibliština" u slovačkoj kulturi. Slavenska uzajamnost (Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik).
 12. Revolucija 1848./49., Ľudovít Štúr i njegovo djelovanje. Kodificiranje slovačkoga književnoga jezika. Memorandum slovačkoga naroda; Matica slovačka. Austro-ugarska nagodba.
 13. Slovačka u 20. st.; 1. svjetski rat. Raspad Austro-Ugarske; stvaranje zajedničke države Slovaka i Čeha. Slovačka u 2. svjetskom ratu. Obnova češko-slovačke države. Komunistički totalitarizam; položaj Slovačke u bivšoj ČSSR. Pokušaj reformi 1968. i tzv. normalizacija.
 14. "Baršunasta" revolucija 1989.; ostvarenje neovisnosti Republike Slovačke. Slovačka u 21. st.; društveno-politička situacija nakon ulaska Slovačke Republike u EU.
 15. Ponavljanje gradiva, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovne slovačke društveno-političke i kulturno-povijesne činjenice.
 2. Kategorizirati i komentirati različita razdoblja u razvoju slovačkog nacionalnog identiteta.
 3. Prepoznati važnost povijesnih i kulturoloških činjenica za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti.
 4. Kritički prosuđivati pojedine pojave u razvoju slovačke kulture u odnosu na povijesni kontekst.
Metode podučavanja
- predavanja - multimedijske prezentacije - mentorski rad - timski i individualni rad, rasprave i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
- nazočnost na nastavi - aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka) - održavanje referata uz prezentaciju - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Krátke dejiny Slovenska. Zostavila Elena Mannová. Bratislava 2003.
 2. Súčasné Slovensko. Studia Academica Slovaca, Slovacicum, Bratislava, 2006.
 3. Interna skripta. Martina Grčević . Zagreb, 2010.
Dopunska literatura
 1. Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska, Praha 1998.
 2. Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti. Bratislava, 2007.
 3. Lexikón slovenských dejín. Bratislava, 1997.
 4. Ďurica, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava, 1995.
 5. Lipták, Ľubomír: Slovensko v 20. storočí. 1. izd. 1968. 2. izd., Bratislava, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar