Uvod u studij ruske književnosti 1

Naziv
Uvod u studij ruske književnosti 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36021
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje osnova teorije književnosti, prepoznavanje oblika, učenje i svladavanje terminologije na ruskom jeziku, priprema za samostalno pisanje seminarskog rada iz književnosti.
Sadržaj
 1. Pojmovno određenje. Književnost (rus. литература). Književnost kao umjetnost riječi (художественная литература, искусство слова). Umjetnički/neumjetnički tekst
 2. Teorija književnosti (теория литературы, литературоведение). Termini i značenje teorije
 3. Znanost o književnosti. Povijest književnosti, teorija, kritika (история, теория, критика)
 4. Književnost kao sustav. Estetika, lingvistika, semiotika. Uža područja teorije književnosti. Priroda, funkcije. Književnost i druge znanosti.
 5. Struktura umjetničkog teksta. Razrada književno-znanstvenog teksta na seminaru.
 6. Ruski formalisti. Uvod i značenje. Viktor Šklovskij, Boris Èjhenbaum, Jurij Tynjanov, Roman Jakobson, Petr Bogatyrrev, Grigorij Vinokur. Upoznavanje s terminima i tekstovima (posebna analiza na seminaru)
 7. Djelo i okvir. Analiza i interpretacija. Tema, motiv, fabula. Kompozicija i motivacija. Jedinstveno značenje djela. Analiza na seminaru.
 8. Odnos fabule i sižea (фабула и сюжет)
 9. Instancije u književnom tekstu. Odnosi: unutar i izvan književnoga djela. Autor, djelo, čitatelj. Elementi komunikacije
 10. Instancije u književnom djelu. Lirski subjekt, pripovjedač, karakter, lik (primjeri iz korpusa ruske književnosti, posebna razrada na seminaru)
 11. Stilske figure. Osnovno stilsko sredstvo. Stil i stilistika. Poetika i retorika
 12. Stilske figure. Podjela figura. Figure dikcije, figure riječi, figure konstrukcije, figure misli. Primjeri iz korpusa ruske poezije (razrada primjera i samostalni rad na seminaru)
 13. Versifikacija. Versifikacija ili metrika. Priroda stiha. Versifikacijski sustavi.
 14. Versifikacija u Rusiji. Ruski klasični metri (primjeri iz ruske književnosti: Puškin, Fet, Lermontov, Lomonosov, Majakovskij i dr.).
 15. ponavljanje, provjera znanja i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 2. Klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti
 3. Samostalno primijeniti osnovnu književno-znanstvenu aparaturu na ruskom jeziku
 4. Prepoznavati i samostalno tumačiti osnovne stilske formacije u ruskoj književnosti
 5. Kritički prosuđivati književno-teorijsku građu
Metode podučavanja
podučavanje, raspravljanje, rad na tekstu, korištenje rječnika (knjižničnih i drugih baza), leksikona, uporaba računala (Power Point, Internet), analiza teksta, close reading. Metode su u funkciji svladavanja gradiva.
Metode ocjenjivanja
međusobno ocjenjivanje studenata, pisanje zadaća i analiza, dva kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Eliseev, I. A., Poljakova, L. G. Slovar' literaturovedčeskih terminov. Rostov-na-Donu. 2002.
 2. Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Zagreb. 2001. Poglavlja: Priroda književnosti i proučavanje književnosti; Analiza književnog djela; Klasifikacija književnosti.
 3. Škreb, Zdenko; Stamać, Ante. Uvod u književnost. Zagreb. 1998. Poglavlja: Flaker, Aleksandar. Umjetnička proza; Kravar, Zoran. Lirska pjesma; Batušić, Nikola; Švacov, Vladan. Drama, dramaturgija, kazalište.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb. 1997. Pojmovi: autor, djelo, priča, pripovjedač, znanost o književnosti.
 2. Flaker, Aleksandar. Stilske formacije. 1986.
 3. Tinjanov, Jurij. Pitanja književne povijesti. Zagreb. 1998.
 4. Tomaševski, Boris. Teorija književnosti. Tematika. Zagreb. 1998.
 5. Užarević, Josip. Kompozicija lirske pjesme. Zagreb. 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar