Vježbe pismenog prevođenja III

Naziv
Vježbe pismenog prevođenja III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117561
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
- razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. upoznavanje specifičnih stilova različitih tipova tekstova na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. vježbanje osnovnih tehnika prevođenja uz korištenje kontrastivnih metoda
 3. osvještavanje različitih faza procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 4. ukazivanje na oznake tekstnih tipova i intencija autora
 5. ovladavanje relevantnim znanjem o područjima i strukama
 6. odgovorno i pouzdano korištenje izvorima znanja poput referentne litarature i interneta
 7. usavršavanje jezične kompetencije na hrvatskom jeziku
 8. usavršavanje jezične kompetencije na njemačkom jeziku
 9. vježbanje prevodilačkih postupaka
 10. obrađivanje tematskih tekstova s područja gospodarstva odnosno turizma ili prava
 11. prepoznavanje i rješavanje jezično i kulturološki uvjetovanih prevoditeljskih problema
 12. oblikovanje ciljnog teksta prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 13. obrana odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 14. izrada glosara uz pojedine tematske cjeline
 15. izrada kontrolnih prijevoda na oba jezika u vremenski ograničenim uvjetima

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na oba jezika
 4. primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.)
 5. odrediti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. razviti jezične kompetencije na oba jezika
 9. prepoznati interkulturalne razlike
 10. prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
- individualni rad - grupni rad - frontalni rad - rad u praksi
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje obaveznih radova tijekom semestra: izrada dvaju ovećih prijevoda (oko 10.000 znakova) -stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku - stalna provjera studenata s obzirom na čitanje autentičnih njemačkih i hrvatskih tekstova te praćenje medija -procjena redovitosti pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi -pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. jednojezični i dvojezični rječnici
 2. pravopisi
 3. različiti priručnici
 4. autentični njemački i hrvatski tekstovi
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58.
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij