Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I

Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52287
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje vještine kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost“.
Sadržaj
 1. Alexandre Herculano: A Dama Pé de Cabra. Čitanje i prevođenje zadane priče. Analiza teksta.
 2. Alexandre Herculano: A Dama Pé de Cabra . Analiza teksta. Razumijevanje vokabulara zadanog teksta.
 3. Camilo Castelo Branco: Como Ela o Amava! Čitanje i prevođenje zadane priče.
 4. Camilo Castelo Branco: Como Ela o Amava! Komparacija s prethodnim pričama i analiza
 5. Eça de Queirós: A Singularidades de Uma Rapariga Loira. Čitanje i prevođenje zadanog teksta.
 6. Eça de Queirós: Singularidades de Uma Rapariga Loira. Nastavak prevođenja i analiza vokabulara.
 7. Fialho de Almeida: História de Dois Patifes. Tumačenja vokabulara i analiza sadržaja
 8. Fialho de Almeida: História de Dois Patifes . Analiza sadržaja
 9. Aquilino Ribeiro: A Imagem da Nossa Senhora.Čitanje i analiza priče
 10. Aquilino Ribeiro: A Imagem da Nossa Senhora . Analiza vokabulara. Rad na sadržaju
 11. Raul Brandão: O Mistério da Árvore. Čitanje i tumačenje zadanog teksta
 12. Raul Brandão: O Mistério da Árvore. Nastavak analize i rad na ključnom vokabularu
 13. Miguel Torga: O Almas- Grande. Čitanje i prevođenje zadanog teksta
 14. Miguel Torga: O Alma-Grande. Nastavak prevođenja i analiza sadržaja
 15. predrok

Ishodi učenja
 1. Prepoznati elemente teksta portugalske književnosti XIX i XX stoljeća
 2. Protumačiti određene leksičke posebnosti
 3. Ustanoviti sličnost/razliku s književnim tekstovima suvremene portugalske književnosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i usmeni ispit.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar