Web servisi

Naziv
Web servisi
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
53408
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Student će upoznati koncept, mogućnosti i ulogu web servisa u informacijskom sustavu. Praktičan rad na projektiranju, izradi i instalaciji web servisa omogućit će studentu stjecanje praktičnih znanja i vještina. Na vježbama će se koristiti najnoviji alati za razvoj aplikacija i neki od poznatih objektno orjentiranih programskih jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Objektno orijentirano programiranje.
 3. Programski jezik C#.
 4. Programski jezik C#.
 5. XML.
 6. Web servis. SOAP. Računalstvo u oblaku.
 7. Komunikacija s Web servisom.
 8. Izrada klijentske aplikacije.
 9. Kolokvij.
 10. Izrada web servisa.
 11. Izrada web servisa.
 12. Postavljanje web servisa na web server.
 13. Povezivanje s bazom podataka.
 14. Izrada web servisa koji koristi bazu podataka.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Definirati web servis i njegove komponente
 2. Upoznati se s tehnologijama potrebnima za rad web servisa
 3. Raditi s XML dokumentima i validirati ih
 4. Razviti klijentsku i serversku aplikaciju
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dvije zadaće i dva kolokvija. Na taj način studenti se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Sharp, J. Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press, 2013
 2. Ugurlu, T. Zeitler, A. Kheyrollahi, A. Pro ASP.NET Web API: HTTP Web Services in ASP.NET (Expert's Voice in .NET). Apress, 2013
 3. Barry, D. K. Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy Manager's Guide. Morgan Kaufmann, 2013
 4. Fawcett, J. Ayers, D. Quin, L. R. E. Beginning XML. Worx, 2012
Dopunska literatura