Židovi i arhitektura

Naziv
Židovi i arhitektura
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118647
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa židovskom arhitekturom iz različitih razdoblja.
Sadržaj
 1. Teorijski uvod (definicija pojmova, utjecaj druge zapovijedi, povijest tematike i pregled bibliografije)
 2. Solomonov hram i sinagoge (realni hram te reference u židovskoj i kršćanskoj predaji; antičke, sefardske, aškenaske sinagoge, prije i poslije emancipacije u 20. stoljeću; židovski kulturni centri)
 3. Židovska groblja (antička, srednjovjekovna, rana moderna, groblja u 19. i 20. stoljeću, spomenici holokausta, primjer Berlin-Weißensee, Budapest-Salgótarjáni i Kozma ulica, Mirogoj)
 4. Židovske ulice i četvrti (Jeruzalem, geto, štetl, židovske ulice 19. stoljeća, moderne židovske četvrti, Tel Aviv kao Bijeli grad, Jeruzalem-Rehavija, kibuc i mošav)
 5. Istaknuti židovski arhitekti i njihove teorije (B. Lajta, J. Frank, E. Mendelssohn, R. Neutra, M. Breuer, L. Kahn, M. Safdie, Z. Hecker, R. Meier, F. Gehry, P. Eisenman, D. Libeskind)
 6. Doprinos judaizma i Židova arhitekturi moderne i suvremenom gradu (koncept prostor-vrijeme ‒ Maimonid-Einstein-Loos-Mendelssohn-Giedion, strukturalizam, dekonstruktivizam)

Ishodi učenja
 1. Ovaj kolegij pridonosi usvajanju znanja iz oblasti židovske arhitekture od doba staroga vijeka pa sve do danas.
 2. Obuhvaća teoretska razmatranja, arhitekturu sinagoga, funeralnu umjetnost i problematiku židovskog doprinosa modernoj i postmodernoj arhitekturi,
 3. Nastava se izvodi ex cathedra i u obliku konzultacija.
 4. Studenti se ocjenjuju na temelju seminarskih radova, koji su mala istraživanja vezana za teme kolegija: židovskog graditeljskog naslijeđa Hrvatske i okolnih zemalja, odnosno Europe.
 5. Teme biraju studenti uz suglasnost nastavnika.
 6. Rad zahtijeva istraživanje na terenu (obilazak, fotografiranje), istraživanje u arhivima, uz korištenje literature.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi u blokovima. Svaki od šest blokova se sastoje od po pet školska sata duljine 45 minuta i obilaska terena.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Seminarski rad. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Wischnitzer, Rachel, The architecture of the European Synagogue, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 5723-1964
 2. Sed-Rajna, Gabrielle, Amishai-Maisels, Ziva; Jarraset, Domenique; Klein, Rudolf; Reich, Roni, Jewish Art, Abrams, 1996.
 3. Rudolf Klein, Oriental-Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosphy and Historical Significance, Ars Judaica, Volume 2, 2006, pp. 117-134.
 4. Rudolf Klein, Synagogues in Hungary 1782-1918 – Genealogy, Typology and Architectural Significance, Budapest : Terc Publishers, 2011
 5. Bedoire, Fredrik, Jewish Contribution to Modern Architecture 1830-1930, Ktav Publishing House, Jersey City, 2004.
 6. Joachim Jacobs, Houses of Life ‒ Jewish Cemeteries of Europe, Francis Lincoln Ltd. Publishers, London, 2008
Dopunska literatura
 1. Rudolf Klein, Judaism, Einstein and Modern Architecture, In: Prostor, 20[2012] 2[44], Zagreb, 220-235

Izborni predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar