Židovska književnost na drugim jezicima

Naziv
Židovska književnost na drugim jezicima
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
94707
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s doprinosom židovskih autora svjetskoj književnost i kulturi u kontekstu književnoteorijskih uvida u probleme identiteta.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Poezija: Paul Celan
 3. Proust i Kafka
 4. Radikali: Heine i Kraus
 5. Identitet: Weil, Zweig, Steiner, Levi
 6. Razlika: Samokovlija, Lasker-Schüler, Schulz
 7. Amerika: Bellow, Lispector
 8. Pisanje i pamćenje: Hofmannsthal, Sachs, Perec, Mandeljštam
 9. Sumnja: Sarraute, J. Roth, Brodski
 10. Šoa: Albahari
 11. Šoa: Kertesz, Samokovlija
 12. Psihoanaliza: Svevo, Davičo
 13. Totalitarizam: Kiš, Weiss
 14. Revolucija: Pasternak, Babelj
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom obliku
 3. koristiti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova
Metode podučavanja
Poučavanje vođeno otkrivanjem i razgovorom Izravno poučavanje Rasprava Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Hannah Arendt, Eichmann u Jeruzalemu: izvještaj o banalnosti zla, prev. M. Paić Jurinić (Zagreb: Politička kultura, 2002)
 2. Hannah Arendt, Izvori totalitarizma, prev. S. Stojanović i A. Bajazetov-Vučen (Beograd: Feministička izdavačka kuća 94: 1998)
 3. Imre Kertesz, Jezik u progonstvu, prev. X. Detoni (Zagreb: Durieux, 2004)
 4. Hans Mayer, Autsajderi, prev. V. Biti (Zagreb: GZH, 1981)
 5. George Steiner, Errata: propitani život, prev. G. Gračan (Zagreb: Antibarbarus, 2004)
Dopunska literatura
 1. Theodor W. Adorno, Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, ur. N. Čačinović-Puhovski (Zagreb: Školska knjiga, 1985)
 2. Walter Benjamin, Eseji, prev. M. Tabaković (Beograd: Nolit, 1974)
 3. Jacques Derrida, Pisanje i razlika, prev. V. Mikšić (Zagreb/Sarajevo: Šahinpašić, 2007)

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar