Židovski misticizam

Naziv
Židovski misticizam
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
94710
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s poviješću, glavnim tekstovima i pojmovljem židovskog misticizma.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Opći uvod u misticizam u komparativnom kontekstu
 2. 2. tjedan: Židovski misticizam i vanjski utjecaji
 3. 3. tjedan: Mistička tradicija u Tanahu, Talmudu i Midrašu
 4. 4. tjedan: Sefer Jecira- struktura, sadržaj i okolnosti nastanka
 5. 5. tjedan: Sefer Jecira- analiza odabranih poglavlja
 6. 6. tjedan: Sefer HaBahir- struktura, sadržaj i okolnosti nastanka
 7. 7. tjedan: Sefer HaBahir- analiza odabranih poglavlja
 8. 8. tjedan: Zohar- struktura, sadržaj i okolnosti nastanka
 9. 9. tjedan: Zohar- analiza odabranih poglavlja
 10. 10. tjedan: Zohar- analiza odabranih poglavlja
 11. 11. tjedan: Rabi Luria Aškenazi- život djelo i značaj
 12. 12. tjedan: Ec Hajim i Šmona Šearim- struktura, sadržaj i okolnosti nastanka
 13. 13. tjedan: Pardes Rimonim- struktura, sadržaj i okolnosti nastanka
 14. 14. tjedan: Nesilat Ješarim i misao Rabi Moše Haim Luzzata
 15. 15. tjedan: Židovski misticizam i suvremena duhovnost

Ishodi učenja
 1. Razumjevanje osnovnih pojmova židovskog misticizma, njihove povezanosti s vjerozakonom. Smještanje židovskog misticizma u kontekst židovske misli. Prepoznavanje specifičnog pristupa kojim židovski misticizam nadopunjuje religijsku praksu. Prepoznavanje vanjskih utjecaja na židovski misticizam. Prepoznavanje utjecaja židovskog misticizma na suvremenu Židovsku i ne-Židovsku duhovnost.
 2. Omogućiti razumijevanje odnosa između židovskog misticizma, vjerozakona i misli. Prepoznavanje mističkih elemenata u Midrašima, Talmudu i židovskoj misli. U širem smislu omogućiti razumijevanje mističkog pristupa religiji i prikazati mnogostruke utjecaje židovskog misticizma na zapadnu mistiku i okultna društva, kao i obrnuto. Razlikovanje misticizma i normativne religije. Razumijevanje povijesti, strukture i sadržaja glavnih tekstova židovskog misticizma. Prepoznavanje mističkih elemenata u Tanahu, Talmudu, Midrašu i židovskoj misli. Razumijevanje doprinosa židovskog misticizma egzegetskoj hermenautici. Prepoznavanje gnostičkih, hermetičkih i plotinskih elemenata u židovskom misticizmu. Prepoznavanje elementata židovskog misticizma u suvremenoj duhovnosti.
Metode podučavanja
predavanja seminari i radionice mješovito e-učenje samostalni zadaci Kao priprema za sama predavanja , na tjednoj razini, od studenata se očekuje da prouče odabrane tekstove koji će biti unaprijed distribuirani kroz on line izvore.
Metode ocjenjivanja
Evidentiranje razine doprinosa u diskusiji, razine interpretacijskih sposobnosti i razine izražavanja u eseju. Usvajanje činjenica kroz predavanja. Usvajanje pristupa kroz čitanje dopunske literature. Sposobnost samostalne interpretacije tekstova.

Obavezna literatura
 1. Skripta s odabranim tekstovima pripremljena od strane predavača
Dopunska literatura
 1. Encyclopaedia Judaica, The Early Jewish Mysticism, Dan, Joseph, MOD Books, 1993.
 2. The Early Kabbalah, Dan, Joseph and Kiener, Ron,N.J.: Paulist Press, 1986.
 3. The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic, and Mysticism, Dennis, G.; St. Paul: Llewellyn Worldwide, 2007.
 4. Essential Papers in Kabbalah, Fine L., ed.New York: NYU Press, 1995.
 5. Kabbalah: New Perspectives. Idel, Moshe, New Haven and London: Yale University Press, 1988.
 6. “The Story of Rabbi Joseph della Reina,”, Idel Moshe, Behayahu M., Studies and Texts on the History of the Jewish Community in Safed.
 7. Inner Space: Introduction to Kabbalah, Meditation and Prophecy, Kaplan Aryeh, Moznaim Publishing Corp 1990.
 8. The Bahir, trans. Aryeh Kaplan, Aronson, 1995.
 9. The Sefer Yetzirah, the Book of Creation: in Theory and Practice, trans. Aryeh Kaplan, Samuel Weiser, Inc., 1997.
 10. Kabbalah, Scholem Gershom; Jewish Publication Society, 1980
 11. The Wisdom of The Zohar: An Anthology of Texts, 3 volume set, Ed. Isaiah Tishby, translated from the Hebrew by David Goldstein, The Littman Library.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar