Židovsko-hrvatski odnosi do XX. st.

Naziv
Židovsko-hrvatski odnosi do XX. st.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94713
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena židovske povijesti u hrvatskim zemljama u kontekstu kako židovske, tako i hrvatske povijesti. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o temeljnim činjenicama iz povijesti Židova u hrvatskim zemljama do 1918. godine.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja: Židovsko-hrvatski odnosi u hrvatskim zemljama i BiH
 2. Prvi tragovi nazočnosti Židova u antičko doba
 3. Pojava i razvoj srednjovjekovnih zajednica u primorskim gradovima
 4. Pojava i razvoj srednjovjekovnih zajednica u Zagrebuu
 5. Doseljavanje Sefarda u Dalmaciji
 6. Razvoj sefardskih zajednica u Dalmaciji i njihove aktivnosti i kontakti u kontekstu pripadnosti Venecijanskoj Republici, kao i kontakti s mediteranskim prostorom u cjelini.
 7. Razvoj sefardskih zajednica u Dalmaciji i njihove aktivnosti i kontakti u kontekstu pripadnosti Venecijanskoj Republici, kao i kontakti s mediteranskim prostorom u cjelini.
 8. Doseljavanje Aškenaza i edikti o toleranciji
 9. Osnivanje prvih židovskih općina; njihovo gospodarsko i društveno snaženje
 10. Osnivanje prvih židovskih općina; njihovo gospodarsko i društveno snaženje
 11. Unutarnji život židovskih zajednica u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
 12. Put Židova prema emancipaciji u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
 13. Emancipacija i akulturacija Židova te antisemitizam i judeofilstvo
 14. Cionizam i Prvi svjetski rat
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti temeljne procese, strukture i fenomena židovske povijesti u hrvatskim zemljama
 2. Obogatiti konkretno znanje iz povijesti Židova iz Hrvatske
 3. Razviti interes za teme iz židovske povijesti u Hrvatskoj
 4. Potaknuti interes za rad na arhivskoj građi
 5. Uspostaviti izravan kontakt s povijesnim izvorima rečenoga prostora i razdoblja
 6. Locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 7. Objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
Metode podučavanja
Predavanje, rad na izvorima, grupni i pojedinačni istraživački zadaci, individualni rad na konzultacijama. Terenska nastava u arhivu.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se redovitost dolazaka i priprema. Na kraju semestra polaže se usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Židovi na tlu Jugoslavije, katalog izložbe, Zagreb, 1988.
 2. Maren Frejdenberg, Židovi na Balkanu na isteku Srednjeg vijeka, Zagreb: Dora Krupićeva, 2000.
 3. Duško Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, Split: Jevrejska općina Split ,1971.
 4. Bernard Stulli, Židovi u Dubrovniku, Zagreb: Jevrejska općina Zagreb, 1989.
 5. Vesna Miović, The Jewish Ghetto in the Dubrovnic Republic (1546-1808), Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005.
 6. Vesna Miović, Židovke u Dubrovniku, Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013.
 7. Ljiljana Dobrovšak, Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.), neobjavljena doktorska disertacija, Zagreb 2007.
 8. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Židovska općina, Zagreb, 1998.
 9. Ljiljana Dobrovšak, Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata, Osijek: Čarobni tim i Židovska općina Osijek, 2013.
 10. Odabrani članci (Omega)
Dopunska literatura
 1. Avram Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.
 2. Ljiljana Dobrovšak, Židovi u Osijeku

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar