Fonologija i morfologija češkog jezika

Naziv
Fonologija i morfologija češkog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
135471
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilje je kolegija upoznati studente s fonološkim i morfološkim ustrojem češkoga jezika te s glavnim karakteristikama njegove uporabe kad je riječ o tim razinama, a u osnovnim crtama i s teorijskim i metodološkim pristupima koji su oblikovali metajezik suvremene češke fonologije i morfologije.
Sadržaj
 1. Uvod u jezikoslovni opis češkoga. Fonetika i fonologija. Akustika i percepcija zvuka.
 2. Proizvodnja govora. Govorni aparat. Glasovi i fonemi. Samoglasnici.
 3. Suglasnici. Glasovne promjene. Slog. Govorni takt.
 4. Iskaz i iskazni odsječak. Intonemi. Osnovni morfološki pojmovi. Formalna i semantička morfologija. Vrste riječi.
 5. Imenske gramatičke kategorije.
 6. Deklinacija živih i neživih imenica muškoga roda.
 7. Deklinacija imenica ženskoga i srednjega roda.
 8. Deklinacija imenica stranoga podrijetla. Pridjevi.
 9. Zamjenice i brojevi.
 10. Glagolske gramatičke kategorije.
 11. Formalna analiza glagolskih oblika. Neodređeni oblici.
 12. Određeni glagolski oblici prema glagolskim razredima.
 13. Prilozi i prijedlozi.
 14. Veznici.
 15. Uzvici i čestice.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati i opisati osnovne fonološke i morfološke pojmove.
 2. Studenti će moći opisati i koristiti u uporabi temeljne deklinacijske i konjugacijske obrasce.
 3. Studenti će moći prepoznati i objasniti osnovne stilske funkcije pojedinih fonoloških i morfoloških sredstava.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Petar Vuković, Uvod u jezikoslovnu bohemistiku I, Zagreb, FF press, 2013. (Poglavlja: Češki jezik, str. 9-29; i Fonetika i fonologija, str. 31-83).
 2. Petr Karlík i sur., Příruční mluvnice češtiny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. (i kasnija izdanja) (Poglavlje: Morfologie, str. 227-267; dostupan je neobjavljeni hrvatski prijevod).
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar