Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II

Naziv
Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
137647
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razumijevanje japanskih tekstova i osnove sporazumijevanja na japanskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će se moći sporazumijevati na japanskom jeziku.
  2. Studenti će moći čitati jednostavnije japanske tekstove.
  3. Studenti će moći napisati jednostavan tekst (pismo, sastavak) na japanskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij