Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I

Naziv
Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
137648
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim gramatičkim obilježjima korejskoga jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći čitati i pisati korejsko slogovno pismo.
  2. Studenti će znati prepoznati osnovne korejske/kineske ideograme.
  3. Studenti će razumjeti osnove korejske gramatike.
  4. Studenti će moći obrazložiti osnovne tipološke karakteristike korejskoga jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  3. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij