Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme

Naziv
Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
117916
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Glavni je cilj kolegija da na primjeru drevnih seoba, iz različitih dijelova svijeta, studenti upoznaju opće tendencije potonjih, i njihove tipološke razlike, te da steknu analitičke vještine koje će im omogućiti da što svestranije shvate implikacije tih kretanja (i pojava) u ljudskom društvu i kulturi. Drugi je cilj kolegija upoznati studente, polazećih od primjera drevnih seobe, s povezanim temama koje imaju središnje značenje u studiju antropologije.
Sadržaj
 1. Antropogeneza – određivanje protagonista (afričko podrijetlo, itd.)
 2. Homo erectus – neandertalac; veze između ljudskih vrsta – i genetika; prasusreti.
 3. Gornjopaleolitske ekspanzije (klimatske promjene i izgled svijeta)
 4. Naseljavanje Amerike i arktika
 5. Teorije o prajezičnim vezama
 6. Čovjek i prostor – poticaji u gornjem paleolitiku
 7. Novi ekološki uvjeti (holocen) i (mezolitske i neolitske) seobe
 8. Stočarstvo – i kasnije promjene u metalnom dobu
 9. Indoeuropske veze i seobe
 10. Podrijetlo i raseljavanje uralskih naroda
 11. Narodi iz altajske jezične porodice (migracijske i druge sheme)
 12. Kineski izvori o susjednim narodima
 13. Kontrola i konflikt – događaji između Egipta, Mezopotamije i jugoistočne Europe
 14. Europsko željezno doba / kasna prapovijest (više migracijskih tema)
 15. Afričko željezno doba (nastanak i ekspanzija bantuskih naroda)

Ishodi učenja
 1. Stjecanje znanja o prvim seobama, od vremena antropogeneze do pojave suvremenih ljudi;
 2. Mogućnost definiranja najranijih ljudskih seoba u odnosu na ekološko-klimatske pomake, i fizički kao i kulturni razvitak vrste;
 3. Studenti će moći, nakon završetka kolegija, opisati ili čak nadopuniti razne teorije i potvrde o tijeku naseljavanja svjetskih kontinenata za vrijeme prapovijesti;
 4. Studenti će upoznate i neke važne prajezične teorije povezane sa ranim seobama;
 5. Proučavanje drevnih seoba dat će studentima temeljne informacije kako bi mogli poslije analizirati i opisati antropološke, kulturne, etnološke i lingvističke posljedice drevnih seoba.
Metode podučavanja
Predavanja bit će ilustrirana slajdovima iz PPT prezentacije, i bit će isto nadopunjena, po potrebi, audiovizualnim materijalom, uglavnom filmskim. Ako nije dostupan na hrvatskom, filmski materijal bit će titlovan na hrvatski jezik, ili eventualno prikazan na kraju predavanja kao neobavezni. Predavanja (plus) ilustracija trajat će tri sata tjedno - i seminari će se održati tijekom termina za konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Studenti moraju dolaziti na predavanja, te sudjelovati u seminarima. Dužni su pripremiti jednu seminarsku prezentaciju (od 15-20 minuta), ili alternativno napisati seminarski rad (1.500-2.000 riječi). Nakon predavanja održat će se ispit u pisanom obliku. Završna ocjena sastavit će se prema ovoj shemi: 30% seminarska prezentacija ili seminarski rad, 50% prvi pisani ispiti i 20% sudjelovanje u diskusijama i 10% završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Heršak, Emil (2005). Drevne seobe, Zagreb: Školske knjiga.
 2. Mallory, James P. (2006) Indoeuropljani: Zagonetka njihova podrijetla - jezik, arheologija, mit .- Zagreb: Školska knjiga.
 3. Cavalli-Sforza, Luigi Luca (2008). Geni, narodi i jezici. Zagreb: Algoritam
Dopunska literatura
 1. Cavalli-Sforza, Luigi Luca, Paolo Menozzi i Alberto Piazza, (1996). The History and Geography of Human Genes. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.
 2. Clark, Grahame i Stuart Piggott (1985). Prehistoric Societies. Harmonsworth: Penguin.
 3. Черных, Евгений Николаевич (1987). "Протоиндоевропейцы в системе цирцумпонтийской провинции", u: Леонид Александрович Гиндин (od. ur.). Античная балканистика. Москва: Наука, str. 136–147.
 4. Heršak, Emil (ur.) (1998). Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti – Školska knjiga.
 5. Roberts, Neil (1998). The Holocene. An Environmental History. Oxford: Blackwell.
 6. Gimbutas, Marija Alseikaitė (1986). "Remarks on the Ethnogenesis of the Indo-Europeans in Europe", u: Wolfram Bernhard i Anneliese Kandler-Pálsson (ur.). Ethno¬genese europäischer Völker Aus der Sicht der An¬thropologie und Vor- und Frühe¬geschichte. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, str. 5–20.
 7. Kúrten, Björn [Olof Lennartson] (1995). Dance of the Tiger. A Novel of the Ice Age. Ber-keley – Los Angeles: University of California Press. [izv. Den Svarta Tigern, Stock¬holm, 1978]
 8. Renault-Miskovsky, Josette. L’environnement au temps de la préhistoire. Paris, 1986
 9. Rouse, Irving Benjamin (1986). Migrations in Prehistory. New Haven: Yale University Press.
 10. Ruhlen, Merritt (1994). The Origin of Language. Tracing the Evolution of the Mother Tongue. New York: John Wiley.
 11. Sarich, Vincent M. (1998). "Rasa i jezik u prethistoriji", Migracijske teme, Zagreb, sv. 14, br. 3, str. 209–231.
 12. Smith, Anthony David (1988). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.
 13. Spear, Thomas (1993). "Bantu migrations", u: Robert O. Collins, James McDonald Burns i Erik Kristofer Ching (ur.) Problems in African History. The Pre¬colonial Cen¬turies. New York: Markus Wiener, str. 95–98.
 14. Шнирельман, Виктор Александрович (1988). „Производственные предпосылки разложения первобытного общества“, u: Юлиан Владимирович Бромлей (ur.). История первобытного общества – эпоха классообразования. Москва: Наука, str. 5–139.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij