Nove narativne tehnike 60-tih godina

Naziv
Nove narativne tehnike 60-tih godina
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
70819
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s novim pripovjedačkim tehnikama u španjolskom romanu 20. stoljeća, osposobiti ih za samostalnu analizu književnog djela i prezentiranje rezultata istraživanja.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o načinu rada, tipu kolegija, obvezama studenata u tijeku godine i o ispitu, o pohađanju nastave i literaturi. Povijesna i kulturološka situacija u Španjolskoj 60-tih godina 20. stoljeća. Europski kontekst.
 2. Uvod u nove narativne tehnike: pojašnjavanja pojmova struja svijesti, unutrašnji monolog, slobodni neupravni govor, fokalizacija, montaža, tehnika kontrapunkta, diskurs.
 3. Čitanje i analiza prvih sekvenci romana: 1)uvodni monolog, 2)prikaz grada, 3)unutrašnji monolog likova, 4)opis predgrađa, 5) opis pansiona. Opis prostora, likova, stil, nove narativne tehnike.
 4. Čitanje i analiza daljnjih sekvenci romana: 1) stanovnici baraka-opis, komentari autora, 2) književne digresije i reference u romanu - intertekst i intertekstualnost, 3) opis književnog salona, 4) opis bordela.
 5. Čitanje i analiza daljnjih sekvenci romana: 1) protagonist u svom okruženju, 2) umjetničke reference, 3) filozofske rasprave, 4)okupljanje u književnom salonu, 5) stav protagonista
 6. Čitanje i analiza daljnjih sekvenci romana: 1) policijsko ispitivanje – korištenje različitih diskurza, 2) opis ćelije, 3) autorove digresije, 4)zaključivanje slučaja.
 7. Čitanje i analiza posljednjih sekvenci romana: 1) završetak Pedrove istraživačke karijere, 2) povijesne aluzije, 3) motiv tišine – posljednji Pedrovi monolozi.
 8. Analiza unutarnje i vanjske strukture romana i pregled narativnih tehnika.
 9. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Nove narativne tehnike – jezik i tipovi diskursa u romanu.
 10. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Nove narativne tehnike – autor, pripovjedač, fokalizator.
 11. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Nove narativne tehnike – prostorna i vremenska struktura.
 12. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Nove narativne tehnike – prostorno određenje i slika Španjolske.
 13. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Nove narativne tehnike - likovi i društvena struktura.
 14. Usmeno izlaganje uz pratnju predavača na temu: Motiv tišine i kritika cjelokupne situacije u Španjolskoj.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u španjolskoj književnosti danog razdoblja, razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja.
 2. Student će moći prepoznavati i vrednovati relevantnu primarnu i sekundarnu građu i adekvatno ju koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 3. Student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz španjolske književnosti 20. stoljeća te će ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava. Student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela danog razdoblja.
 4. Student će moći posredovati stečena znanja s područja španjolske književnosti 20. stoljeća usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje na predavanjima i interaktivno učenje. Studenti na svakom predavanju dobivaju male zadatke: provjeru određenih podataka o književnim djelima, čitanje kraćih tekstova sekundarne literature i sl. Na svakom predavanju u tijeku rada provjerava se njihova pripremljenost, tj. obavljanje zadatka. Također moraju pripremiti dijelove tekstova primarne literature navedenih u sadržaju. Na seminarima studenti moraju pripremati svaki od tekstova za seminar po prethodno dogovorenom rasporedu te sudjelovati u nastavi tako da traže pojašnjenja za sve dijelove teksta koje sami nisu bili u stanju dobro razumjeti. Pismena provjera razumijevanja i analize tekstova na seminaru provjerava se pismeno nakon završenog čitanja pojedinog teksta.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave uz aktivno sudjelovanje u radu na satu. Završni pismeni ispit. Student može pristupiti pismenom ispitu tek nakon izvršenih obveza u okviru kolegija tj. usmenog izlaganja na satu vezanog uz jedan segment pročitanog romana. Struktura završne ocjene: Kontinuirana evaluacije rada studenta: 30% Usmeno izlaganje: 30% Pismeni ispit: 40%

Obavezna literatura
 1. Luis Martín-Santos: Tiempo de silencio
 2. Díaz Valcárcel, E.: La visión del mundo en la novela (Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos), Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico: 1982.
 3. Rey, A.: Construcción y sentido de Tiempo de silencio, Porrúa, Madrid: 1980.
 4. Rico, F.: Historia y crítica de la literatura española: Época contemporánea: 1939-1980, Crítica, Barcelona: 1981. (Poglavlje: 3. La novela)
Dopunska literatura
 1. Diccionario de la literatura española e hispanoamericana, ur. Ricardo Gullón, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
 2. Demetrio Estébanez Calderón: Diccionario de los términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
 3. Brown, G.G.: Historia de la literatura española 6: Siglo XX, Ariel, Barcelona: 1978.
 4. Gullón, R. (ur.), Diccionario de la literatura española e hispanoamericana, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
 5. Estébanez Calderón, D.: Diccionario de los términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
 6. Peleš, G.: Tumačenje romana, ArTresor, Zagreb: 1999.
 7. Škreb, Z. i Stamać, A.: Uvod u književnost, Globus, Zagreb: 1986.
 8. AA.VV.: Historia de la literatura española II, Cátedra, Madrid: 1990.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar