Američki modernizam

Naziv
Američki modernizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
142697
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim i ostalim tekstovima američkog modernizma kako bi se studenti temeljito upoznali s književnopovijesnim i širim društvenim značajkama tog perioda te ovladali vještinama i metodologijom analize kulturne i književne proizvodnje. Važni ciljevi ovog kolegija su i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova te za kritičko promišljanje društvenopovijesnog konteksta u kojem nastaju.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. upoznavanje s književnopovijesnim periodom američkog modernizma i njegovim političko-ekonomskim okvirom
  2. interpretacija, analiza, i kritičko prosuđivanje reprezentativnih tekstova nastalih u SAD u prvoj polovici 20. stoljeća
  3. povijesna kontekstualizacija pojedinačnih tekstova, žanrovskih obrazaca, i ostalih aspekata kulturne proizvodnje
  4. prepoznavanje aspekata kulturno-povijesnog kontinuiteta između prve polovice dvadesetog stoljeća i današnjice
Metode podučavanja
Predavanja, grupni rad, zajednička analiza tekstova u seminaru, priprema pismenog rada u dogovoru s profesorom.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija. Pismeni rad.

Obavezna literatura
  1. http://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=22829
Dopunska literatura
  1. http://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=22829

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar