E-leksik

Naziv
E-leksik
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125475
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje kompetencija u izradi i označavanju računalnih resursa za hrvatski jezik. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. uvod u leksikologiju i leksikografiju I
 2. uvod u leksikologiju i leksikografiju II
 3. vrste računalnih resursa
 4. morfološko označavanje – teorijski okviri, resursi i alati
 5. sintaktičko označavanje – teorijski okviri, banke stabala
 6. morfosintaktičko označavanje – teorijski okviri, argumentna struktura glagola
 7. leksička semantika – teorijski uvod
 8. kolokvij 1
 9. semantičko označavanje I – konceptualne mreže
 10. semantičko označavanje II – semantika okvira
 11. morfosintakičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 12. sintaktičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 13. semantičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 14. morfosemantičko označavanje hrvatskoga – derivacijske mreže
 15. kolokvij 1

Ishodi učenja
 1. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na morfosintaktičko razini
 2. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na sintaktičkoj razini.
 3. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na morfosemantičkoj razini.
 4. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na semantičkoj razini.
 5. Procjena primjenljivost pojedinih računalnolingvističkih metoda pri obradbi jezične građe.
 6. Analiza jezične građe odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na pravilima.
 7. Analiiza jezične građe odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na podatcima.
 8. Samostalno prikupljanje jezične građe .
 9. Samostalno organiziranje temeljnih analitičkih postupaka.
 10. Samostalno zaključivanje o odnosima među jezičnim elementima na temelju odabranih primjera.
 11. Samostalno zaključivanje o odnosima među jezičnim elementima na temelju istraživanja.
 12. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na morfološkoj, morfosintaktičkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini.
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
dva kolokvija tijekom semestra, pismeni ispit nakon odslušanog kolegija

Obavezna literatura
 1. Hanks, P (2007): Lexicology: Critical Concepts in Linguistics, Routledge
 2. Tadić, M. (2003): Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Zagreb : Ex libris, 2003
 3. Fellbaum, Ch. (1998): WordNet : an electronic lexical database, MIT Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij