Fonologija slovačkoga jezika

Naziv
Fonologija slovačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142686
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova vezanih uz fonologiju i fonetiku, usvajanje glasovnoga sustava slovačkoga jezika te načela slovačke pravogovorne i pravopisne norme. Svladavanje govornih mehanizama pri realizaciji fonološke razine. Posebna se pozornost pridaje fonološkim razlikama u slovačkom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći objasniti i upotrijebiti osnovno fonološko i fonetsko pojmovlje.
  2. Studenti će moći uočiti i objasniti temeljna fonološka obilježja slovačkoga jezika.
  3. Studenti će moći usvojiti načela pravilnoga izgovora i grafičkoga zapisa slovačkih fonema.
  4. Studenti će moći izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
- predavanja - interakcija između nastavnika i studenata - multimedijske prezentacije - mentorski rad - timski i individualni rad
Metode ocjenjivanja
- nazočnost na nastavi - aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka i vježba) - pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
  1. Grčević, Martina: "Slova i glasovi u slovačkom i hrvatskom književnom jeziku." In: Sesar, Dubravka (ur.) Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb, 2013. Str. 11-24.
  2. Sičáková, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. http://www.unipo.sk/public/media/11339/fonetikaIIIa.pdf
  3. Pauliny, Eugen: Slovenská gramatika. Bratislava 1997.
Dopunska literatura
  1. Caltíková, Milada / Tarábek, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami. Bratislava, 2004.

Obavezan predmet na studijima
  1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar