Osnovna gramatika slovenskog jezika 1

Naziv
Osnovna gramatika slovenskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
146816
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvojiti temeljna znanja iz fonologije, morfonologije i morfologije hrvatskoga i slovenskog jezika.
Sadržaj
 1. jezik, dijalekt, standardni jezik
 2. fonologija, fonem, fon, alofon
 3. glasovi prema načinu tvorbe
 4. glasovi prema mjestu tvorbe
 5. usporedba hrvatskih i slovenskih konsonanata i sonanata
 6. usporedba hrvatskih i slovenskih vokala
 7. kolokvij
 8. morfonologija, morfem, morf, alomorf, morfološke alternacine tipologija glasovnih promjena
 9. jednačenje glasova po zvučnosti jednačenje glasova po mjestu tvorbe, ispadanje konsonanata
 10. umetanje j, umetanje v, umetnuto a/e, smjena l>o, prijeglas palatalizacija, sibilarizacija
 11. kolokvij
 12. morfologija

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne pojmove iz fonologije, morfonologije i morfologije
 2. Usvojiti i koristiti terminologiju predmetnog područja
 3. Usporediti fonološke sustave slovenskog i hrvatskog jezika
 4. Uočiti specifičnosti u fonološkom opisu slovenskog u odnosu na hrvatski jezik
 5. Identificirati glasovne promjene u slovenskom i hrvatskom
 6. Razumjeti načela fonološkog i morfološkog pravopisa u kontekstu glasovnih promjena
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.
Metode ocjenjivanja
Studenti pišu tri kolokvija tijekom semestra. Student na svakom kolokviju mora ostvariti najmanje 75% kako bi bio oslobođen završnog ispita iz kolegija.

Obavezna literatura
 1. Barić i sur. Hrvatska gramatika
 2. Toporišič J. Slovenska slovnica.
Dopunska literatura