Povijest slovačkoga književnoga jezika

Naziv
Povijest slovačkoga književnoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142687
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Stjecanje osnovnih kulturoloških spoznaja o okolnostima formiranja slovačkoga književnoga jezika; jezičnopovijesna periodizacija; upoznavanje s načelima kodifikacije i njihovih promjena u povijesnom kontekstu.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. - identificirati različite teorijske pristupe u proučavanju slovačkoga jezika
 2. - prepoznati i svrstati osnovne pojave iz povijesti slovačkoga jezika u slavističkom kontekstu, s osvrtom na slovačke dijalekte
 3. - opisati najvažnije kulturnopovijesne momente koji su utjecali na kodificiranje slovačkoga jezika i svrstati ih u jezičnopovijesnu periodizaciju
 4. - imenovati i komentirati najbitnije kodifikacijske promjene
Metode podučavanja
-predavanja -multimedijske prezentacije -mentorski rad -timski i individualni rad, rasprave i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
- održavanje referata uz prezentaciju - prisustvovanje i aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka) - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Krajčovič, Rudolf / Žigo, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 2002.
 2. Krajčovič, Rudolf / Žigo, Pavol: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1999.
Dopunska literatura
 1. Blanár, Vincent/ Jóna, Eugen/ Ružička, Jozef: Dejiny spisovnej slovenčiny II. Bratislava, 1974.
 2. Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava, 1988.
 3. Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.
 4. Sesar, Dubravka: Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zagreb, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar