Pripovjedna disemiNacija Australije

Naziv
Pripovjedna disemiNacija Australije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
142414
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti kompetencije koje omogućuju utemeljen u argumentaciju iz predmetnoga područja te će biti sposobni prikupiti i tumačiti bitne podatke vezane uz odgovarajuća društvena, znanstvena i etička pitanja kojima se bavi navedeni kolegij (multikulturalnost, transkulturalnost, trans/nacionalno, uspostava suvremenog identiteta, globalizacija). Studenti će moći drugima prenašati informacije, ideje i probleme s kolegija
Sadržaj
 1. “Things” Australian: location, landscape, icons, tropes, stereotypes The Rover (2014) dir. David Michôd
 2. Colonial Australia: a historical survey John Marsden and Shaun Tan. The Rabbits (1998) (graphic book)
 3. Postcolonial and neocolonial Australia: a historical survey
 4. Narrating “Australianness” Benedict Anderson. “Introduction” (Imagined Communities) Bill Ashcroft. “Is Australian Literature Post-Colonial” (2010) Graham Huggan. “Globaloney and the Australian Writer” (2009) Graham Huggan. “Australian Literature, Race and the Politics of Location” (Australian Literature: Postcolonialism, Racism, Transnationalism) (2007) Robert Dixon. “Australian Literature-International Contexts” (2007) David Carter. “After Post-colonialism” (2007)
 5. Narrating the nation: Australia as “the drover’s wife” Henry Lawson. “The Drover’s Wife” (1892) Barbara Baynton. “The Chosen Vessel” (1902) Murray Bail. “The Drover’s Wife” (1975) Frank Moorhouse. “The Drover’s Wife” (1980) Barbara Jefferis. “The Drover’s Wife” (1980) Anne Gambling. “The Drover’s De Facto” (1986) Damien Broderick. “The Drover’s Wife’s Dog” (1991)
 6. New Australian middleclass Christos Tsiolkas. The Slap (2009)
 7. The Slap cont.
 8. Prvi kolokvij+ akademsko pismo (priprema za pisanje seminarskog rada)
 9. Realism that never was Peter Carey. “Peeling”; “Conversations with Unicorns” (1972) Ceridwen Dovey. “The Bones. Soul of Camel.Dies 1892. Australia” (2014) Janeen Webb “Paradise Design’d” (2008)
 10. Cultural history of the First Australians Contact (2009) documentary Christine Nicholls. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction” (2014)
 11. Contemporary Aboriginalities Melissa Lucashenko. Mullumbimby (2013)
 12. Louis Nowra. Radiance (1993). (play) Radiance (1998) dir. Rachel Perkins
 13. Charlie’s Country (2014) dir. Rolf de Heer
 14. Zaključna rasprava
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz kolegija (povijest Australije, suvremeni australski autori, australska kinematografija, aboridžinsko pismo)
 2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja kolegija (kolonijalno/postkolonijalno/neokolonijalno; većinsko/manjinsko; povijest/pri-povijest, kulturna razlika/raznolikost; Drugo/drugo; središte/margina; monokultura/multikulturalnost)
 3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu)
 4. Uočavanje suodnosa istovjetih motiva i načela u australskoj književnosti i filmu kako bi se uočili obrasci (ponavljanje motiva krajolika u književnosti i filmu i razlog sveprisutnosti krajolika u australskoj kulturi)
 5. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima i filmu (drugačije aboridžinsko i neaboridžinsko poimanje prostora i vremena; kanon vs. manjinski tekst; realizam vs. fantastika)
 6. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina (australska problematika se širi na postkolonijalnu problematiku, a postkolonijalna na suvremeni trenutak globalizacije i transkulturalnosti)
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, rad u grupama, individualan rad
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave (maks. 4 izostanka), pripreme za nastavu, sudjelovanja na nastavi, pisanje kraćih zadaća; polaganja dva kolokvija i pravovremene predaje seminarskog rada. Kolokvij čini 40%, seminarski rad 40%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 20% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Huggan, Graham. Australian Literature. Postcolonialism, Racism, Transnationalism, Oxford: Oxford University Press, 2007.
 2. Lever, Susan. “The challenge of the novel: Australian fiction since 1950″. The Cambridge History of Australian Literature. Ed. Peter Pierce. Port Melbourne, Vic.: Cambridge University Press, 2009: 498-517.
 3. Nicholls, Christine. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction”. A Year in Life of Australia. The Conversation. Ed. The Conversation, Sydney: Future Leaders, 2014: 77-82.
 4. Polak, Iva. Razvoj književne proze australskih Aboridžina. Od nevidljive do postkolonijalne priče, HFD: Zagreb, 2011.
 5. Torre, Stephen. “The short story since 1950″. The Cambridge History of Australian Literature. Ed. Peter Pierce. Port Melbourne, Vic.: Cambridge University Press, 2009: 419-451.
 6. Christos Tsiolkas. The Slap (2009)
 7. John Marsden and Shaun Tan. The Rabbits (1998)
 8. Melissa Lucashenko. Mullumbimby. (2013)
 9. Louis Nowra. Radiance (1993)
 10. Henry Lawson. “The Drover’s Wife” (1892)
 11. Barbara Baynton. “The Chosen Vessel” (1902)
 12. Murray Bail. “The Drover’s Wife” (1975)
 13. Frank Moorhouse. “The Drover’s Wife” (1980)
 14. Barbara Jefferis. “The Drover’s Wife” (1980)
 15. Anne Gambling. “The Drover’s De Facto” (1986)
 16. Damien Broderick. “The Drover’s Wife’s Dog” (1991)
 17. Peter Carey. “Peeling”; “Conversations with Unicorns” (1972)
 18. Ceridwen Dovey. “The Bones. Soul of Camel. Dies 1892. Australia” (2014)
 19. Janeen Webb “Paradise Design’d” (2008)
 20. Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London/New York: Verso. 2006.
 21. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin Eds. Post-Colonial Studies: The Key Concepts, London/New York: Routledge, 2002.
 22. Ashcroft, Bill. “Is Australian Literature Post-Colonial?”, Modern Australian Criticism and Theory. Eds. David Carter and Wang Guanglin. Qingdao: China Ocean University Press, 2010: 1-13.
 23. Carter, David. “After Post-colonialism”. Meanjin, 66.2, 2007: 114-119.
 24. Dixon, Robert. “Australian Literature-International Contexts”, Southerly, 67.1-2, 2007: 15-27.
 25. Huggan, Graham. “Globaloney and the Australian Writer”, JEASA, Vol. 1, 2009: 45-63.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij