Proza ruskih spisateljica

Naziv
Proza ruskih spisateljica
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
90135
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Suvremenu su rusku književnost nakon raspada Sovjetskoga Saveza obilježile spisateljice (Lju. Petruševskaja, Lju. Ulickaja, O. Sedakova, T. Tolstaja, D. Doncova itd.). Tijekom rada na ovom kolegiju studente će se upoznati s malim, ali reprezentativnim dijelom prozne produkcije ženskih spisateljica koji je prethodio postsovjetskom razdoblju, dakle onom dijelu prozne produkcije koji je nastajao u razdoblju od Oktobarske revolucije do raspada Sovjetskog Saveza. Posebnu vrijednost kolegija vidimo u tome što će se studenti baviti dijelom prozne produkcije spisateljica koje su uglavnom zanemarene u suvremenim povijestima ruske književnosti (poput N. Baranske, I. Grekova itd.), a čije je stvaralaštvo odigralo veliku društvenu i kulturnu ulogu tijekom razdoblja tzv. kasnog socijalizma te je na neki način pripremilo teren za prodor spisateljica u rusku književnu produkciju nakon raspada Sovjetskoga Saveza. Također, tijeko kolegija usputno ćemo se baviti i razvojem feminističke kritike u Sovjetskome Savezu, odnosno najistaknutijim feminističkim strujanjima u sovjetskoj kulturi – tekstovima A. Kollontaj te feminističkim almanasima nastalima na prijelazu 70-ih u 80-e, odnosno koncem 80-ih i početkom 90-ih godina prošloga stoljeća. U analizi žanrovski raznolikih tekstova (fiktivna, autobiografska proza, feljtonistika, esejistika) posebnu ćemo pozornost posvetiti načinima konstrukcije ženskoga i ženstvenosti kroz prizmu naratološke organizacije teksta te kulturoloških aspekata sadržaja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s načinom rada, studentskim obavezama i primarnom te sekundarnom literaturom. Određivanje tema seminarskih radova.
 2. Ideja „nove žene“ nakon Revolucije. Promjene na planu „ženskoga pitanja“ i ženskih prava. Socijalistički / marksistički feminizam. Privatno je političko. Političko i društveno djelovanje Aleksandre Kollontaj. Esej Новая женщина, в: Коллонтай, А. Новая мораль и рабочий класс, 1919. Стр. 3-35.
 3. Еkscentričnost“ Zinaide Gippius? Društveno-politički stavovi; poimanje žene i ženstvenosti. Život u emigraciji. Tip androgine žene. Zinaida Gippius: Моя первая любовь, 1924.; Вторая любовь, 1927. V. Woolf: Svoja komnata, 1929. (dijelovi)
 4. Stvaralaštvo Marine Cvetaeve. Kontroverze. Život i sudbina. Esejistička proza. Mat' i muzyka; Skazka materi, 1934. Документальный фильм Марина Цветаева. Страсти по Марине, 2004. S. Bovuar: Vtoroj pol, 1949. (dijelovi)
 5. Ženska spisateljica u društvu „muške“ generacije „šezdesetaša“. Karakteristike ispovjedne proze – naratološke specifičnosti u tekstovima Irine Grekove. „Destaljinizacija“ roda 1. Irina Grekova: Damskij master, 1963. Dž. Lorber, S. Farrell: Principy gendernogo konstruirovanija, v: E. Zdravomiyslaja; Temkinaja, A. (red.). Hrestomatija feministskih tekstov. Sankt Peterburg, 2000. Str. 187-192.
 6. Žena kao majka – majčinstvo kao društvena i ideološka zadaća, a ne osobni odabir žene. Naratološka struktura priče. Prijepori oko tumačenja značenja priče – zapadnjačka i sovjetska / ruska perspektiva tumačenja. Subverzivni elementi priče. „Destaljinizacija“ roda 2. Natal'ja Baranskaja: Nedelja kak nedelja, 1969. K. Uest, D. Zimmerman: Sozdanie gendera, v: Zdravomyslovaja, E.; Temkinaja, A. 2000. Hrestomatija feministskih tekstov, SPB. Str. 193-200.
 7. Memoaristika 1. Žena kao svjedok života svoga partnera i/ili svjedok vremena? Nadežda Mandel'štam: Воспоминания, 1970. – odabrani dijelovi
 8. Specifičnost „ženskog pitanja“ u Sovjetskom Savezu. Reakcije „odozdo“. Feministički underground pokret na prijelazu 70-ih u 80-e godine. Feministički samizdat vs. reprezentacija žene i „ženskog pitanja“ u časopisima Rabotnica i Krestjanka. Feministički almanasi: Женщина и Россия, 1979/1980; Не помнящая зла, 1990; Новые амазонки, 1991.
 9. Žena i trauma. Žena u povijesti / žena i povijest. Žanr svjedočenja u ruskoj sovjetskoj književnosti. Svetlana Aleksievič: U vojny ne ženskoe lico, 1985. – dijelovi
 10. Tijelo, seksualnost i erotičnost. Osobno kao političko. Konceptualistički / (neo)avangardni apsekti ženskoga pisma u kasnom socijalizmu. Valerija Narbikovа: Пробег – про бег, 1990.
 11. „Crna“ proza. Tip nove, netipične, „nesovjetske“ žene-majke. Dekonstrukcija mita o ženi kao majki. Žena-stvarateljica „izvan“ roda. Ljudmila Petruševskaja: Vremja noč, 1992. J. Kristeva: Woman Can Never Be Defined. U: Eagleton, M. 1996. Feminist literary Theory. Blackwell Publishers. Str. 267-268. T. Moi: Femininity as marginaliy. U: Moi, T. 2002. Sexual / Textual Politics. Feminist Literary Theory. Routledge. Str.162-166.
 12. M. Eagleton: Women and Literary Production; Introduction, u: Eagleton, M. 1996. Feminist literary Theory. Blackwell Publishers. Str. 66-69. T. Lovell: Writing Like a Woman: A Question of Politics'. u: Eagleton, M. 1996. Feminist literary Theory. Blackwell Publishers. Str. 118-120.
 13. Ponavljanje, zaključivanje. Samostalna izlaganja studenata na odabrane teme.
 14. Ponavljanje, zaključivanje. Samostalna izlaganja studenata na odabrane teme.
 15. Ponavljanje, zaključivanje. Samostalna izlaganja studenata na odabrane teme.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati razvoj «ženskog pitanja» u ruskoj i sovjetskoj kulturi do raspada Sovjetskoga Saveza;
 2. upotrijebiti termine povezne s feminističkom književnom kritikom koji su potrebni u analizi književnog djela;
 3. klasificirati i opisati osnovna obilježja distinkcije između spola i roda;
 4. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte proze ruskih spisateljica tijekom 20. stoljeća;
 5. izdvojiti, interpretirati i objasniti ključne elemente u žanrovima tzv. «ženske proze»;
 6. samostalno primijeniti naučenu feminističku književnu kritiku u analizi književnog djela;
 7. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja proze ženskih spisateljica;
 8. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst;
 9. prezentirati vlastiti rad, koristiti postojeća znanja te uočavati nove postupke u prozi ženskih spisateljica.
 10. integrirati naucena znanja u znanja ponudjena na drugim kolegijima studija.
Metode podučavanja
- klasično predavanje - seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i filmskim predlošcima - diskusije - multimedijske prezentacije - mentorski rad - samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
Predavač će pratiti redovitost posjećenosti nastave; kratkim provjerama znanja tijekom nekolicine susreta provjeravat će se studentov proces usvajanja znanja. Na individualnim konzultacijama (mentorski rad) dogovarat će se teme i načini razrade seminarskoga rada. Student će javno prezentirati nacrt svoga seminarskoga rada. Budući da je završni ispit najtransparentniji pokazatelj znanja, on nosi najveći postotak bodova u odnosu na ukupan broj od 3 ECTS boda predviđena ovim kolegijem.

Obavezna literatura
 1. Clyman, Toby W.; Greene, D. 1994. Women Writers in Russian Literature. Westport. Connecticut, London: Praeger.
 2. Goscilo, H. (ur.). 1993. Fruits of Her Plum. Essays on Contemporary Russian Woman's Culture. M. E. Sharpe.
 3. Heldt, B. 1987. Terrible Perfection. Women and Russian Literature. Indiana University Press.
 4. Kabakova, G.; Kont, F. 2005. Telo v russkoj kul'ture. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
 5. Kabakova, G. 2001. Antropologija ženskogo tela v slavjanskoj tradicii. Moskva: Naučno-izdatel'skij centr Ladomir.
 6. Kelly, Catriona. 1994. A History of Russian Women's Writing 1820-1992. Oxford: Clarendon Press.
 7. Mamonova, T. 1989. Russian Women's Studies. Pergamon Press.
 8. Marsh, R. 1996. Gender and Russian Literature. Cambridge University Press.
 9. Medarić, Magdalena. 2001. Pišu li žene u suvremenoj Rusiji – „žensko pismo“?, „Nova Istra“, br. 2-3. Str. 149-159.
 10. Pol. Gender. Kul'tura. (zbornik) Moskva. 2009.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar