Psihologija potrošačkog ponašanja

Naziv
Psihologija potrošačkog ponašanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142680
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je: upoznati pojam potrošačkoga ponašanja i njegova značenja za pojedince i organizacije; razmotriti metode i tehnike istraživanja potrošačkoga ponašanja; upoznati glavne psihologijske odrednice potrošačkoga ponašanja; razmotriti glavne utjecaje na proces potrošačkog odlučivanja te upoznati se s modelima, postupcima i rezultatima promotivnih aktivnosti Svrha ovoga kolegija jest upoznati studente s još jednim područjem primjene psihologijskih spoznaja i pružiti im neka osnovna znanja koja će povećati njihovu praktičnu profesionalnu iskoristivost nakon diplomiranja.
Sadržaj
 1. Definicija psihologije potrošačkog ponašanja
 2. Percepcija i potrošačko ponašanje
 3. Učenje i pamćenje i potrošačko ponašanje
 4. Motivacija i potrošačko ponašanje
 5. Projektiranje istraživanja tržišta
 6. Posjet agenciji za istraživanje tržišta
 7. Ličnost, životni stilovi i potrošačko ponašanje
 8. Stavovi i potrošačko ponašanje
 9. Utjecaj grupe na potrošačko ponašanje
 10. Potrošačko donošenje odluka
 11. Psihologijski aspekti promocije
 12. Projektiranje promocijske kampanje
 13. Gostovanje stručnjaka za promociju
 14. Upravljanje robnim markama
 15. Završna provjera

Ishodi učenja
 1. Definirati potrošačko ponašanje i opisati kakvu važnost ima psihologija u njegovom razumijevanju
 2. Objasniti glavne psihologijske odrednice potrošačkog ponašanja
 3. Opisati proces potrošačkog odlučivanja i nabrojati čimbenike koji utječu na njega
 4. Demonstrirati kako se metode društvenih znanosti koriste u istraživanju tržišta
 5. Ilustrirati primjenu psihologijskih principa u promotivnim aktivnostima.
 6. Kreirati projekt ispitivanja tržišta
Metode podučavanja
U nastavi se klasična predavanja kombiniraju s e-učenjem (virtualni seminar), projektnim radom, posjetama agencijama te gostovanjima stručnjaka iz prakse.
Metode ocjenjivanja
Studenti su vrednovani na temelju uspjeha u projektnim zadacima (30%), aktivnosti na nastavi (20%) i uspjeha u završnom testu (50%).

Obavezna literatura
 1. Schultz, D. i Schultz, S. E. (2006). Psychology & Work Today. (poglavlje Consumer psychology, str. 417. – 461.; 44 str.) Upper Saddle River: Prentice Hall
 2. Kotler, P., Wong, W., Saunders, J. & Armstrong, G. (2006). Osnove marketinga. Zagreb: Mate d.o.o. (Poglavlje 1, 7, 9, 13 i 17; 210 str.)
 3. Schiffman, L. G. & Lazar Kanuk, L. (2007). Consumer behavior. Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Prentice Hall (Poglavlje 1, 9 i 16; 103 str.)
Dopunska literatura
 1. Kerin, R. A.; Hartley, S. W; Berkowitz, E. N., & Rudelius, W. (2006). Marketing. (8th Ed.). New York: McGraw-Hill
 2. Milas, G. (2007). Psihologija marketinga. Zagreb: Target
 3. Foxall, G. R., Goldsmith, R. E., & Brown, S. (2007). Psihologija potrošnje u marketingu. Jastrebarsko: Naklada Slap

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar