Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

Naziv
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
146661
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pobliže upoznavanje sa slavenskim elementima prisutnim tijekom razvoja rumunjskog jezika, sa specifičnostima rumunjskog u okviru Romanije te razvijanje sposobnosti uočavanja i interpretiranja pojedinih fenomena u starijoj i suvremenoj jezičnoj fazi.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa strukturom kolegija
 2. Slaveni: problem pradomovine i etnogeneze, doseljenje; prostorni i vremenski kontekst kontakata s Rumunjima
 3. Društvenopovijesne okolnosti kao pretpostavka rumunjsko-slavenske dvojezičnosti; osnovni pojmovi kontaktne lingvistike
 4. Slavenska jezična porodica; praslavenski jezik, poredbena metoda
 5. Osnove praslavenske fonologije (fonološki sustav, glasovne promjene)
 6. Osnove ćirilometodske problematike; slavenska pisma: ćirilica i glagoljica; rumunjski tekstovi pisani ćirilicom
 7. Staroslavenski kao prvi slavenski književni jezik; osnove staroslavenske fonologije i morfologije; primjeri tekstova
 8. Osnove staroslavenske sintakse i leksika; primjeri tekstova
 9. Crkvenoslavenski kao književni jezik Rumunja; značajke rumunjske redakcije crkvenoslavenskoga jezika; korpus tekstova pisanih crkvenoslavenskim jezikom rumunjske redakcije
 10. Slavenski utjecaj u rumunjskom jeziku: povijest istraživanja; fonetika, fonologija, morfologija
 11. Slavenski utjecaj u rumunjskom jeziku: semantika, leksik, tvorba riječi
 12. Problem najstarijih slavenskih elemenata u rumunjskom; pitanje dačkoslavenskoga elementa
 13. Rekonstrukcija dačkoslavenskoga rječnika (P. Skok)
 14. Rumunjska toponimija slavenskoga podrijetla
 15. Rumunjski elementi u južnoslavenskim jezicima; zaključak

Ishodi učenja
 1. uočavanje i prepoznavanje slavenskih elemenata u rumunjskom jeziku na svim jezičnim razinama
 2. prepoznavanje osnovnih fonoloških značajki pojedinih skupina slavenskih jezika
 3. nabrajanje gramatičkih kategorija i glavnih fonoloških značajki staroslavenskog jezika
 4. povezivanje posuđenica s jezikom davateljem (pobliže određivanje podrijetla utjecaja s obzirom na podjelu slavenskih jezika)
 5. uočavanje i razlikovanje dvaju slojeva slavenskih posuđenica u rumunjskom (govornog i knjiškog)
 6. snalaženje u tekstovima rumunjske redakcije crkvenoslavenskog jezika
 7. čitanje rumunjskih tekstova na ćirilici
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studenata, sudjelovanje na seminarima i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alexandru Rosetti, Istoria limbii romîne, III: Limbile slave meridionale (sec. VI-XII), Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 2. Petar Skok, Rekonstrukcija dačkoslavenskog vokabulara, u radu Leksikologijske studije, Rad JAZU 272, 1948., 5–90 (stranice 49–78).
Dopunska literatura
 1. Milan Mihaljević, Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija, Školska knjiga, Zagreb, 2002., 87–232.
 2. Gheorghe Mihăilă, Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. Studiu lexico-semantic, Editura Academiei, Bucureşti, 1961.
 3. Sorin Paliga, A New Synthesis on the Slavic Glotto- and Ethnogenesis and on the Earliest Slavic-Romanian Relations in the 6th century C.E., Romanoslavica 49/4, 2014., 137–144.
 4. Emil Petrovici, Studii de dialectologie și toponimie, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1970.
 5. Stjepan Damjanović, Staroslavenski jezik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005. (poglavlja: Općeslavenski književni jezik, str. 9–14; Glagoljica i ćirilica, 26–41; Leksik najstarijega slavenskog književnog jezika, 42–47; Staroslavenski glasovi, 56–75)

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij