Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća

Naziv
Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
145555
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi reprezentativnim dijelom tipičnih ruskih književno-znanstvenih i kulturoloških ideja 20. i 21. stoljeća. Njegovi su ciljevi upoznati studente s odabranim pojmovima, idejama i konceptima ruske književnoteorijske i kulturološke misli 20. i 21. stoljeća kako bi ih se moglo primijeniti u analizama i tumačenjima književnih tekstova. Istodobno se kolegij bavi nekim vrlo utjecajnim (i za intelektualnu povijest Rusije izuzetno važnim) misaonim postavkama, poput primjerice one o ključnoj važnosti binarne opozicije dvaju gradova – Sankt Peterburga i Moskve, ili o „književnocentričnosti“ ruske kulture. Premda kolegij primarno uči razumijevanju, interpretaciji i tumačenju književnoteorijskih i kulturoloških pojmova, studente posredno upoznaje i s ruskom književnošću i kulturom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje s načinom rada, temama i obavezama.
 2. «Književnocentričnost» ruske kulture? Stvarnost ili mit. Književna kritika u ruskoj kulturi. Koncept «žiznestroenia». Književnost koja prethodi povijesti (ruska avangarda). Ruski formalizam. Važnost ruskog formalizma u kontekstu razvoja suvremene znanosti o književnosti. Promjena paradigme u znanosti u književnosti. Povijesni razvoj u tri faze. O prvom objavljenom radu V. Šklovskog Uskrsnuće riječi (Воскрешение слова, 1914) – najava promjene paradigme.
 3. O dva ključna pojma prve faze ruskog formalizma: očuđenje („ostranenie“) V. Šklovskog i literarnost („literaturnost'“) R. Jakobsona, u dvama utemeljiteljskim studijama ruskoga formalizma prve faze. Р. Якобсон: Новейшая русская поэзия, 1919. В. Шкловский: Искусство как прием, 1917.
 4. O ključnom pojmu druge faze ruskog formalizma, skazu („skaz“) B. Èjhenbauma, kao i o središnjoj distinkciji druge faze – između fabule i sižeja (u tekstu V. Šklovskog Parodistički roman: Sterneov „Tristram Shandy“ – Пародийный роман: «Тристрам Шенди» Стерна, 1921). Različita poimanja distinkcije fabule i sižeja kod ruskih formalista. Б. Эйхенбаум: Как сделана Шинель Гоголя, 1918
 5. O novom pitanju u povijesti književnosti i središnjoj ideji o nelinearnoj koncepciji književne povijesti – književnoj evoluciji – u trećoj fazi ruskih formalista. O kraju formalne metode (tekst Šklovskog Spomenik znanstvenoj pogrešci – Pamjatnik naučnoj ošibke, 1930). Ю. Тынянов: О литературной эволюции, 1927. В: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. 1977. Москва. Стр. 270-281.
 6. O vremenu i prostoru književnoga teksta. Bahtinova koncepcija kronotopa. Kronotop kao temelj romaneskne strukture. Tipovi subjekata i modeli vremena i prostora. Бахтин, М. 1937-1938; 1973. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике. В: Бахтин, М. 1975. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Издательство «Художественная литература». С. 234-236; 391-407.
 7. Implicitna teorija dijaloga u Bahtinovoj tezi o višeglasnoj riječi. Estetika polifonije u romanima Dostoevskoga. М. Бахтин: Полифонический роман Достоевского и его освещение в критической литературе; Слово героя и слово рассказа в романах Достоевского. В: Бахтин, М. Проблемы поэтики Достоевского, 1929; 1972. Стр. 5-11; 408-433.
 8. Mit-neomit-mitopoetika. Značenje mita u ruskoj kulturi. Pojam neomita. Mitopoetsko iščitavanje ruske književnosti kroz mitologiziranu binarnu opoziciju Moskve i Sankt Peterburga. Mitopoetski prostor i vrijeme. В. Н. Топоров: Петербургская идея русской истории. Петербург-Москва; Петербургский текст: его генезис и структура, его мастера. В: Топоров, В. Н. 1995. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва. Стр. 259-274; 274-281.
 9. Strukturalna poetika – semiotika Ju. M. Lotmana i Tartuske škole. Važnost nasljeđa Proppove Morfologije bajke (Morfologija skazki, 1928). Koncept semiosfere, odnosno kulture kao znakovnog prostora. Dva ključna mehanizma kulture – predvidljivost („predskazuemost'“) i nepredvidljivost („nepredskazuemost'“). Realizacija tih dvaju mehanizama u različitim tipovima čovjeka. Ю. М. Лотман: Дурак и сумасшедший. В: Семиосфера. 2004. Москва. Стр. 43-62.
 10. Logika razvoja ruske kulture u Lotmanovoj koncepciji eksplozije („vzryv“). Ю. М. Лотман: Логика взрыва. В: Семиосфера. 2004. Москва. Стр. 101-108.
 11. Temporalna (de)orijentacija suvremene ruske književnosti i kulture. Ne od modernizma prema postmodernizmu, nego od modernizma prema protomodernizmu. Proto = post. M. Эпштейн. 2004. О ситуации. От «пост» к «прото» (23-32). В: М. Эпштейн. Знак_пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati razvoj ruske i sovjetske književno-znanstvene i kulturološke kritike u ruskoj i sovjetskoj kulturi 20. stoljeća
 2. upotrijebiti termine koji su dominirali ruskom i sovjetskom književno-znanstvenom i kulturološkom kritikom koji su potrebni u analizi književnog djela;
 3. klasificirati i opisati osnovna obilježja ruske i sovjetske književno-znanstvene i kulturološke kritike;
 4. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekteruske i sovjetske književno-znanstvene i kulturološke kritike tijekom 20. stoljeća;
 5. samostalno primijeniti naučenu feminističku književnu kritiku u analizi književnog djela
 6. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske i sovjetske književno-znanstvene i kulturološke kritike;
 7. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 8. prezentirati vlastiti rad, koristiti postojeća znanja te uočavati nove postupke u ruskoj i sovjetskoj književno-znanstvenoj i kulturološkoj kritici.
Metode podučavanja
- klasično predavanje - seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i filmskim predlošcima - diskusije - multimedijske prezentacije - mentorski rad - samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
Predavač će pratiti redovitost posjećenosti nastave; kratkim provjerama znanja tijekom nekolicine susreta provjeravat će se studentov proces usvajanja znanja. Na individualnim konzultacijama (mentorski rad) dogovarat će se teme i načini razrade seminarskoga rada. Student će javno prezentirati nacrt svoga seminarskoga rada. Budući da je završni ispit najtransparentniji pokazatelj znanja, on nosi najveći postotak bodova u odnosu na ukupan broj od 3 ECTS boda predviđena ovim kolegijem.

Obavezna literatura
 1. označena u planu rada po tjednima
Dopunska literatura
 1. Бахтин, М. 1975. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Издательство «Художественная литература».
 2. Бахтин, М. 1929; 1972. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Издательство «Художественная литература».
 3. Лотман, Ю. 2004. Семиосфера. Москва.
 4. Руднев, В. П. 1997. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. Москва: Аграф.
 5. Степанов, Ю. 2001. Константы: словарь русской культуры. Москва: Академический проект.
 6. Топоров, В. Н. 1995. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва.
 7. Тынянов, Ю. 1977. Поэтика. История литературы. Кино. Москва.
 8. Шкловский, В. 1914. Воскрешение слова. Санкт-Петербург.
 9. Шкловский, В. 1983. О теории прозы. Москва: Советский писатель.
 10. Эйхенбаум, Б. 1918. Поэтика. Прага.
 11. Якобсон, Р. 1979. Selected Writings. Vol. V: On Verse, Its Masters and Explorers. The Hague; Paris; New York: Mouton.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar