Sociologija društvenih pokreta

Naziv
Sociologija društvenih pokreta
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125557
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
predavanja uz power-point prezentacije; - korištenje on-line baza podataka; - korištenje audio-vizualnog dokumantarnog materijala; - gledanje i rasprava filmova s problematikom društvenih pokreta; - čitanje i razgovor o knjigama s tematikom društvenih pokreta; - komentiranje događaja i vijesti s tematikom društvenih pokreta; - seminari temeljem literature o društvenim pokretima i tematike u pojedinim zemljama i globalno (svaki student obvezan je prezentirati seminarsku temu pred ostalim studentima); - rasprave o i povodom seminarskih tema;
Metode ocjenjivanja
- aktivnosti na seminaru i tijekom predavanja; - seminarske prezentacije; - redovitost u nastavi; - usmeni ispit;

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij