Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina)

Naziv
Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
69690
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje talijanske književnosti iz ženskoga pera od 1400. do 1650.; stjecanje sposobnosti kritičkog razmatranja navedene književne produkcije iz feminističke perspektive; stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja teksta u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Opći nacrt problematike roda i protofeminističkih težnji u razdoblju od 1400. do 1650. Postoji li ženska renesansa: Burckhardt i Kelly.
 2. Pitanja periodizacije.
 3. Revizija mizoginih interpretacija Eve: Isotta Nogarola i dijalog "De pari aut impari Evae atque Adae peccato dialogus".
 4. Susanna ili o ženi kao objektu muškog pogleda. Lucrezia Tornabuoni i religiozni spjev "La ystoria della devota Susanna".
 5. Aktivna egzemplarnost ženskog lika. Antonia Pulci i prikazanje "La rappresentazione di Santa Guglielma".
 6. Ženska revizija petrarkizma. Vittoria Colonna i duhovni kanconijer.
 7. Prijateljstvo kao subverzija fiksacije rodnih uloga: Vittoria Colonna ("Sonetti per Michelangelo") i Michelangelo ("Pietà per Vittoria Colonna", "Rime").
 8. Kolokvij.
 9. Dvojni objekt ljubavne žudnje. Gaspara Stampa: "Rime".
 10. «Ver unica». Veronica Franco: "Terze rime", 16.
 11. Potlačenost žena kao društvena strategija. Veronica Franco: "Terze rime", 24.
 12. Žena koja voli ženu: Maddalena Campiglia i ekloga "Calisa".
 13. Djevica, supruga, udovica. Moderata Fonte i dijalog "Il merito delle donne".
 14. Prisila prostorne segregacije. Arcangela Tarabotti i polemički traktat "La semplicità ingannata". Zaključne napomene i rekapitulacija.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. opisati i analizirati osnovne značajke talijanske književnosti iz ženskoga pera od 1400. do 1650.
 2. definirati specifičnosti feminističkih književnokritičkih pristupa književnim tekstovima
 3. primijeniti naučene književnokritičke spoznaje u analizi i tumačenju tekstova u kolegiju
 4. svojim riječima, na talijanskom jeziku, sažeti, izraziti te protumačiti kompozicijske, tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 5. svojim riječima, na talijanskome jeziku, sažeti i izložiti osnovne teze pojedinih književnokritičkih tekstova u kolegiju
 6. izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnog razdoblja od 1400. do 1650.
Metode podučavanja
- frontalno predavanje - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova - kratka samostalna studentska izlaganja - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - 2 pismena kolokvija - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ginevra Conti Odorisio, Donna e società nel Seicento, Bulzoni, Roma, 1979
 2. Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Einaudi Scuola, Torino, 1992
 3. Marina Zancan, Il doppio itinerario della scrittura: La donna nella tradizione letteraria italiana, Einaudi, Torino, 1998
 4. Margaret King, Le donne nel Rinascimento, Laterza, Roma, 1991
 5. Romeo De Maio, Donna e Rinascimento. L'inizio della rivoluzione, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995
Dopunska literatura
 1. Virginia Cox, Women's Writing in Italy 1400-1650, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008
 2. Constance Jordan: Renaissance Feminism: Literary Texts and Political Models, Cornell Univerity Press, Ithaca, 1990
 3. Letizia Panizza i Sharon Wood, A History of Women's Writing in Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
 4. Thomas Laquer, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts i London, Engleska, 1990
 5. Judith C. Brown i Robert C. Davis (ur.), Gender and Society in Renaissance Italy, Longman, London i New York, 1998
 6. Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness. From the Middle Ages to Eighteen-seventy, Oxford University Press, New York, 1993
 7. Sarah Gwyneth Ross, The Birth of Feminism. Woman as Intellect in Renaissance Italy and England, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts i London, Engleska, 2009
 8. Virginia Cox, The Prodigious Muse, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar