Ekonomska sociologija

Naziv
Ekonomska sociologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
59771
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s međuprožimanjima ekonomske i sociološke znanosti te s najvažnijim sklopovima sociološke problematizacije ekonomskog života. Prevladavajući tradicionalnu podvojenost dviju disciplina (ekonomije i sociologije) osposobiti studente za razumijevanje ekonomskih činjenica, za njihovo istraživanje i tumačenje u sociološkom ključu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, predmet ekonomske sociologije
 2. Ekonomija kao znanost – predmet i osnovni principi, Mikroekonomija i makroekonomija Ključne pretpostavke ekonomske sociologije
 3. Sociološki institucionalizam (ukorijenjenost ekonomske akcije u socijalnoj strukturi) Ekonomski neoinstitucionalizam Ekonomska organizacija i tvrtka
 4. Socijalni kapital i ekonomska uspješnost
 5. Politika i ekonomija, uloga države u ekonomiji, fiskalna sociologija uloga javnog dobra, ekonomska regulacija i društvena solidarnost
 6. Sociološki pristupi tržištu, regulacija , liberalizacija, privatizacija, tržište rada i nezaposlenost
 7. Pravo i ekonomija; kriminal bijelih ovratnika, korupcija
 8. Finacijska ekonomija- institucije, tržište, uloga
 9. Kultura poduzetništva, Poduzetništvo i neformalna ekonomija
 10. Ekonomija znanja i društvo znanja (komercijalizacija i komodifikacija
 11. Globalizacija i nacionalne ekonomije Tranzicija i varijante kapitalizma
 12. Socijalne posljedice ekonomske krize Zaduženost
 13. Klasici ekonomske sociologije (Weber, Marx, Durkheim, Simmel, K. Polanyi, Schumpeter)
 14. Suvremena ekonomska sociologija
 15. Aletrnativni ekonomski modeli

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i definirati temeljne paradigme, kategorije i koncepte u ekonomskoj sociologiji i srodnim društvenim znanostima
 2. Prepoznati i kritički vrednovati ključne koncepte u teorijskim i empirijskim analizama odnosa društva i ekonomije
 3. Interpretirati i kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst s područja sociologije i političke ekonomije
 4. Argumentirano raspravljati o ekonomskim problemima i pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije
 5. Primijeniti različite pristupe i koncepte sociologije u analizi društvenih pojava i problema vezanih uz ekonomsku sferu društva
 6. Koristiti stručnu terminologiju u pisanju kratkog eseja i prezentaciji stručnog i znanstvenog teksta s područja proučavanja ekonomije i društva
 7. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog znanja (teorijskih i empirijskih istraživanja) za javne politike
Metode podučavanja
Predavanja uz power point prezentaciju, filmova i drugih multimedijalnih sadržaja, usmene prezentacije studentskih seminarskih radova uz diskusiju u seminaru, pisanje kratkog problemskog eseja, prezentacija studentskih projekata i istraživanja
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje nastavi, ocjena studentskog eseja iz predložene tematike, usmena prezentacija seminarskog rada i aktivna diskusija u seminaru, usmeni ispit iz cijelog gradiva.

Obavezna literatura
 1. Swedberg, R. (2006), Načela ekonomske sociologije, Mate, ZŠEM, Zagreb
 2. Swedberg, R./Granovetter, M. (1992). Introduction. U: Swedberg, R./Granovetter, M. (Eds). The Sociology of Economic Life. Westview Press Boulder, San Francisco,Oxford (Str 1-26)
 3. Smith, A. ( 2007), Bogatstvo naroda. O podjeli rada, Prirodna i tržišna cijena roba, Masmedia, Zagreb (str. 51-54)
 4. Marx, K. (1977) Temelji slobode. III Glava o kapitalu, 265-269; 321-335
 5. Weber, M ( 2002) , Economy and Society. Economic Action, Religious Ethics and Economic Rationality in Woolsey Biggart, N. (Ed.) Readings in Economic Sociology, Blackwell (str. 24-33)
 6. Weber, M. (1987) „Klase staleži i stranke“ u Đurić, M. Sociologija Maksa Vebera, Sociološka hrestomatija, Naprijed, Zagreb, (str. 341-358)
 7. Polanyi, K.(1999), Velika preobrazba, Jesenski i Turk, Zagreb (str. 65-99)
 8. Polanyi, K.(1992) „The Economy as Instituted Process“ U: Swedberg, R./Granovetter, M. (Eds). The Sociology of Economic Life, Westview Press Boulder, San Francisco,Oxford (str. 29-51)
 9. Štulhofer, A. (2000). Nevidljiva ruka tranzicije. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Dopunska literatura
 1. Rosenberg, N./Birdzell, L.E. (1993). Kako se Zapad obogatio. Zagreb: August Cesarec
 2. Polanyi, K. (1999). Velika preobrazba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 3. Gurvitch, G. (1966). Problemi ekonomske sociologije. U: Gurvitch, G. (1966). Sociologija. Zagreb: Naprijed
 4. Ostrom, E. 2010, Upravljanje zajedničkim dobrima:evolucija institucija za kolektivno djelovanje, Zagreb, Jesenski i Turk
 5. Akerlof, G. A.,. Kranton, R.E., 2012, Ekonomija identiteta, Mate d.o.o., Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij