Engleski jezik struke za sociologe 1

Naziv
Engleski jezik struke za sociologe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
53320
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. . Uvodno predavanje. Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada. (General English vs. English for Specific Purposes.) Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja.
 2. Oral presentation, tj. usmeno izlaganje na stručne teme. Odabir teme (predznanje, interesi, publika). Pretraživanje stručne literature (min. pet izvora) kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija na essential i supporting. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta (strateško ponavljanje ključnih ideja, preglednost strukture, gui
 3. Topic-main idea. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija teksta u međusobno povezane paragrafe organizirane oko TOPICS. Organizacija na razini paragrafa: najava osnovne ideje paragrafa u topic sentence. Strukturiranje paragrafa: razrada ideje izražene u topic sentence. Ključne riječi. Rad na konkretnim tekstovima, prepoznavanje teme paragrafa i pronalaženje rečenica koje najbolje sažimaju osnovnu misao paragrafa.
 4. . Cohesion. Načini međusobnog povezivanja značenjskih elemenata teksta (rečenica, paragrafa itd.) u suvislu cjelinu teksta. Cohesive devices kao riječi i strukture koje povezuju ideje sadržane u tekstu te kao riječi koje upućuju na prirodu odnosa među idejama. Podjela na: lexical cohesion, reference, ellipsis, connectors.Lexical cohesion kao repetition of words, parallelism, practical repetition, synonymy or paraphrase, collocation. Rad na tekstu, pronalaženje primjera za različite oblike lexic
 5. Reference. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Anaphoric i cataphoric reference. Pronalaženje primjera u stručnim tekstovima. Ellipsis. Ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Rad na tekstu, iščitavanje značenja koja nisu izrijekom iskazana.
 6. Connectors. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (iskazanim kao clauses, sentences, paragraphs). Upoznavanje s connectors koji upućuju na odnos cause and consequence, addition, contrast, changing viewpoint, exemplification, sequence of events, itd. Rad na tekstu: prepoznavanje odnosa među idejama u konkretnom stručnom tekstu, uočavanje connectors koji uspostavljaju taj odnos.
 7. Coherence logično nizanje rečenica (i drugih značenjskih cjelina) u tekstu. Veza rečenice s rečenicom koja joj prethodi i s onom koja za njom slijedi. Rad na tekstu: prepoznavanje strategija uspostavljanja rečeničnih veza (cohesive devices, rethorical organisation). Unity. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 8. Word recognition in comprehensive reading. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Veze engleskog jezika s drugim jezicima, utjecaj grčkog, latinskog i francuskog na engleski jezik, utjecaj klasičnih jezika na druge europske jezike, uključujući hrvatski. Oslanjanje na razna znanja (znanje jezika, struke, ali i životno iskustvo) pri otkrivanju značenja riječi. Razumijevanje i usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Vrste rječnika. Rj
 9. . Word recognition, konotativna i denotativna značenja riječi. Pozitivne i negativne konotacije. Rad na tekstu. Inference. "Čitanje među recima", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena, već je implicirana. Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Rad na tekstu Figures of speech. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 10. značenje teksta. Rad na tekstu 10. Figures of speech. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 11. 11. Types of sentences, definition, classification, explanation, exemplification. Organizacija informacija na razini rečenica uobičajenih u akademskom diskursu. Prepoznavanje tipova rečenica u stručnom tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 12. Levels of generality. Organizacija informacija prema levels of generality: general statements supported by specific statements. Rad na tekstu. Facts & opinions, razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 13. . Predictability vs. informativity. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. Neočekivano vs. očekivano. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 14. . Organisation of information. Expository vs. argumentative texts. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena, znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju određeno mišljenje, te donose argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti drugačija mišljenja. Primjeri za obje vrste teksta.
 15. Previewing. Informiranje o tekstu i prije samog čitanja; titles, introduction, copyright, footnotes, illustrations, tables, graphs, organisation of paragraphs, the table of contents, chapter headings, section headings, publisher. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost

Ishodi učenja
 1. Korištenje engleskog jezika u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Obrada nastavne jedinice, vježbanje novostečenih znanja kroz praktičan rad na tekstu, studentsko izlaganje na stručnu temu, analiza izlaganja, rasprava o temi
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća te polaganje kolokvija (pismeno) na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. 1. Gordana Mikulić; Alka Krvavac: English for the Arts and Humanities Školska knjiga , Zagreb, 1992.2. R. R. Jordan Academic Writing Course Collins, London i Glasgow, 1980.3. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop ? Promoting College Success Heinle & Heinle Publishers, 1998.4. Stručna literatura prema preporuci voditelja studija.
 2. Edward de Chazal & Sam McCarter:A course in English for Academic Purposes, Oxford University Press, 2012
Dopunska literatura
 1. .R. R. Jordan: Academic Writing Course, Collins, London i Glasgow, 1980.
 2. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop – Promoting College Success, Heinle & Heinle Publishers, 1998.
 3. Edgar F. Borgatta; Rhonda J. V. Montgomery: Encyclopedia of Sociology, McMillan Reference USA, New York, 2000

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar