Engleski za informatologe 1

Naziv
Engleski za informatologe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
36432
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Osposobiti buduće informacijske i komunikacijske stručnjake za komunikacijske stručne kompetentnosti na engleskom jeziku. Fokus je na razvijanju akademskih vještina čitanja i analize stručne literature, pisanju sažetaka akademskog teksta, usvajanju pripadajućeg vokabulara te akademskom slušanju. Studenti će kroz susretanje s brojnim temama iz informacijskih i komunikacijskih znanosti kontinuirano i sistematično razvijati sve akademske vještine, produbljivati poznavanje engleskog jezika i vježbati kritičko razmišljanje.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i uvod u akademski vokabular vezan uz humanističke i društvene znanosti te vokabular informacijskih i komunikacijskih znanosti.
 2. Akademsko čitanje, tehnike čitanja; vokabular i stil, akademski registar; Moodle i Omega - članci.
 3. Vrste tekstova i vrste značenja, jezični aspekti tekstova; akademski članak: činjenice i stavovi; navođenje referenci i pravila citiranja.
 4. Suvremeni engleski jezik u kontekstu globalizacije; opisivanje i definiranje pročitanog, klasificiranje jezika; knjiga, pojam knjige, pisanje kritičkog osvrta.
 5. Klasifikacija i povezivanje informacija: VIVO - članak; riječi koje koristimo u određenim registrima, vrste i upotrebe rječnika i priručnika; punktuacijski znakovi u engleskom jeziku te pravila pravopisa; korjeni akademskog engleskog jezika.
 6. Komunikologija - članak; slušanje s razumijevanjem, identifikacija glavnih ideja predavanja, vođenje bilježaka, Smithsonian National Museum: American Indian Perspectives.
 7. Interpretacija vizualnih informacija i pomagala iz akademskog članka; kratice, akronimi i simboli koji se pojavljuju u akademskom kontekstu.
 8. Akademsko slušanje; kolokacije, metafore, idiomi; diskutiranje o kulturološkim različitostima.
 9. Razumijevanje stručnog značenja izraza uz pomoć konteksta, jezično povezivanje teksta, obrada odabranog članka iz Guardan-a kao priprema za kolokvij.
 10. Smjernice i upute o pisanju sažetka, pisanje sažetka: detektiranje i uklanjanje nepotrebnih informacija; struktura akademskog članka, identificiranje ključnih pojmova i sporednih ideja koje ih potkrijepljuju; ključne riječi.
 11. Analiza opisa procesa, čitanje s razumijevanjem akademskog teksta, parafraziranje, tehnike parafraziranja: promjena vokabulara, mijenjanje vrste riječi, mijenjanje reda riječi, reference.
 12. Google - članak; kritičko razmišljanje, promišljanje o strategijama u pristupu stručnome tekstu, propitivanje pročitanog, pronalaženje pretpostavki, detektiranje mogućih slabosti, logičko povezivanje i procjenjivanje.
 13. Argumentiranje, pronalaženje dokaza u korist određenog stava, vježbe vokabulara; primjene strategija učenja i vježbanja u svrhu razvijanja samostalnosti; korištenje dodatnih informacija kao dopuna onima u kolegiju poput materijala iz knjižnice ili interneta.
 14. Oralne prezentacije.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Chazal E., McCarter S.: Oxford EAP; Oxford University Press, 2012.
 2. McCarthy M., O’Dell F.: Academic Vocabulary in Use; Cambridge University Press 2008
 3. Fulcher J., Scott J.: Sociology; Oxford University Press, 2011. (odabrana poglavlja).
 4. Bailey, S.: Academic Writing; Routledge, London, 2006.
Dopunska literatura
 1. Seal B., Academic Encounters: Human Behaviour, Cambridge University Press, 1998
 2. Facing the Future (various authors): Making Connections: Engaging Students in Language, Literacy, and Global Issues; Facing the Future, Seattle, 2010.
 3. Chamot A.U., O’Malley J.M.: The CALLA Handbook: Implementing the Cognitive Academic Language Learning Approach; New York: Longman, 1994.
 4. Side R., Wellman.: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency; Pearson Education Limited 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar