EU i međunarodne organizacije

Naziv
EU i međunarodne organizacije
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
117818
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij postavlja višestruke ciljeve: ovladavanje znanjima o različitim aspektima nastanka, razvoja i djelovanja EU, o odnosu RH i EU, o izvorima informiranja o EU o prevoditeljskim pretraživačima o EU te o ustrojstvu i radu međunarodnih institucija, u prvom redu UN-a, Vijeća Europe i OESS-a; upoznavanje studenata s praktičnim temama iz područja svakodnevnog funkcioniranja EU te primjena stečenih teoretskih znanja u razmatranju odabranih praktičnih tema; upoznavanje sa švedskom pozicijom i djelovanjem u okviru EU i drugih međunarodnih organizacija; razumijevanje povijesne uvjetovanosti i kontinuiteta švedskih politika na međunarodnoj sceni.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; pristup izučavanju EU i međunarodnih organizacija; kontekst nastanka i razvoja europskih integracija; proširenja EU
 2. institucije i politički akteri u EU; postupci odlučivanja u EU
 3. institucije i politički akteri u EU; postupci odlučivanja u EU - nastavak; simulacija
 4. temeljna obilježja pravnog okvira EU i administrativni aparat EU
 5. uvod u odabrane politike EU
 6. uvod u odabrane politike EU - aktualni problemi
 7. kolokvij
 8. Švedska u međunarodnim odnosima
 9. važnost Reformacije za oblikovanje švedskog društva
 10. razvoj švedskog društva do početka 20. stoljeća; pojava socijaldemokracije
 11. uloga švedske u međunarodnim odnosima nakon Prvoga svjetskog rata, razvoj švedske socijaldemokracije, Švedska u Drugome svjetskom ratu
 12. Švedska diplomacija u Drugome svjetskom ratu; Raoul Wallenberg; odnosi Švedske prema EZ-u do početka 1990-ih.
 13. ulazak Švedske u EU
 14. teme švedskog predsjedništva EU-a
 15. današnja švedska uloga u EU i UN-u u kontekstu aktualnih pitanja, posebice pitanja ljudskih prava, izbjeglica i mirovnih misija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički opisati kontekst nastanka i razvoja europskih integracija;
 2. moći će nabrojati i opisati ulogu institucija EU, važnih političkih aktera te procedure donošenja odluka;
 3. moći će nabrojati i objasniti glavna obilježja pravnog okvira EU;
 4. moći će nabrojati i kritički komentirati odabrane politike EU;
 5. moći će opisati glavne značajke djelovanja Švedske u okviru EU, UN-a i nekih drugih međunarodnih organizacija
 6. moći će ukazati na korijene pojedinih karakteristika međunarodne uloge Švedske
 7. moći će komentirati kontinuitet švedskih politika na međunarodnoj sceni
Metode podučavanja
predavanja rasprave na satu simulacija procedure odlučivanja u institucijama EU-a seminarski rad
Metode ocjenjivanja
kolokvij /pismeni ispit usmjeren na provjeru usvojenih znanja iz tema prvog dijela kolegija; pisani seminarski rad povezan s temama prvog dijela kolegija; kolokvij / pismeni ispit esejskog tipa povezan s temema drugog dijela kolegija; sudjelovanje u seminarskom radu

Obavezna literatura
 1. Pascal Fontaine (2011.) Europa u 12 lekcija, Ured za službene publikacije Europske unije, Bruxelles.
 2. Wallace, H. i Wallace, W (2000). Policy Making in the European Union, 4th edition, Oxford and New York: University Press, odabrana poglavlja
 3. Abeceda prava Europske unije (2011.), Ured za službene publikacije Europske unije, Bruxelles
 4. Melin, Jan, Alf W. Johansson and Susanna Hedenborg (1997). Sveriges historia: koncentrerad uppslagsbok, fakta, årtal, kartor, tabeller. Stockholm: Prisma.
Dopunska literatura
 1. Levine, A. Paul (1998). From Indifference to Activism: Swedish Diplomacy and the Holocaust 1938-1944. Uppsala: Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet.
 2. Regeringskansliet (1998). Sveriges program för stöd till europeisk integration i det nordliga Europa. Stockholm: Utrikesdepartementet.
 3. Regeringskansliet (2011). Statistik om integration (Fickfakta 2010). Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.
 4. Vukadinović, Radovan i Lidija Čehulić (2005). Politika europskih integracija. Zagreb: Topical.
 5. Erixon, Fredrik och Stefan Fölster (2014). Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU? Reforminstitutet.
 6. Kako radi Europska unija (2009.), Ured za službene publikacije Europskih zajednica, Bruxelles Ljerka Mintas Hodak (2004.) Uvod u Europsku uniju, Zagrebačka škole ekonomije i managementa, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij